Կանոնադրություններ, Ծրագրեր, Պայմանագրեր եւ այլ փաստաթղթեր
Դիմորդ
Օրենսդրություն և կրթական որոշ փաստաթղթեր
Կրթությունը ԵՊՀ-ում
Բարի գալուստ ԵՊՀ կրթական կայքէջ
Երևանի պետական համալսարանն իր շրջանավարտների մրցունակությունը տեղական և գլոբալ աշխատաշուկայում ապահովելու նպատակով տրամադրում է բարձրորակ կրթական ծառայություններ։


Ժամանակի մարտահրավերներին դիմա­գրավելու և իր կրթա­կան առաքելու­թյունն արդյունավետ կերպով իրականացնելու համար ԵՊՀ-ն մշտապես նո­րացնում է իր կրթական ծրագրերի տեսականին ու բովանդակու­թյունը, կիրառում դասա­վանդման և ուսուց­ման արդիական մեթոդներ, ար­դյունա­վետ օժանդակ ծառայություններ է մատուցում իր ուսա­նողներին։

 

ԵՊՀ կրթական ոլորտում նշանակալի կառուցվածքային փոփոխու­թյուն­ներ են մեկ­նարկել դեռևս 1990-ականների կեսերից: 1995-ին ԵՊՀ-ն վերանայեց իր կրթա­կան որակավորումների կառուց­վածքը` անցնելով որակավորումների երկաստիճան հա­մա­կարգի՝ բակալավրի և մա­գիստ­րոսի աստիճաններով: 2007 թ-ին ECTS կրեդի­տային համակարգը ներդրվեց մագիստ­րոսի բոլոր ծրագ­րերում, իսկ մեկ տարի հետո` բակալավրի ծրագրերում:


Ներկայումս, ԵՊՀ-ն իրականացնում է 60 բակալավրի, 130 մագիստրոսի և 70 ասպի­րանտական ծրագրեր, որտեղ ընդգրկված է շուրջ 18000 ուսանող (13500`բակալավրիատում, 4000՝ մագիստրատուրայում և 400՝ ասպիրանտուրայում), որից մոտ 5000-ը հե­ռա­կա ուսուց­ման համակարգում: Համալսարանն ունի 19 ֆակուլտետ՝ 100-ից ավելի ընդհանուր և մասնա­գիտական ամբիոններով և մեկ մարզային մասնաճյուղ Իջևան քաղաքում՝ 4 ֆակուլտետներով: ԵՊՀ-ն ունի մոտ 3000 աշխատակից, որից  գրեթե 1300-ը հիմնական դա­սախոսական կազմն է (166 պրոֆեսոր, 461 դոցենտ, 639 ասիստենտ և  դասախոս): Համալսարանում գիտա­կրթական գործունեություն են իրականացնում նաև Գիտու­թյունների ազգային ակադեմիայի 23 ակադեմիկոս և 26 թղթակից ան­դամ: Ուսանող-դասախոս հարաբերակ­ցությունը կազմում է 12,5:


Համալսարանն ունի իր հրատարակչությունն ու գրադարանը:


Բակալավրի ծրագիրը 4 տարի է` 240 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվա­ծությամբ, իսկ մագիստրոսի ծրագիրը` 2 տարի և 120 ECTS կրեդիտ ուսումնական բեռնվածությամբ: Համա­լսա­­րանն ունի նաև հետազոտողի (աս­պիրանտական) եռ­ամ­յա ծրագիր` 180 ECTS կրեդիտ գիտաուսումնական բեռնվածությամբ: ԵՊՀ-ում գոր­ծում են գիտական աստիճանաշնորհման 11 մաս­նա­գիտական խորհուրդներ:


Բարձրորակ կրթություն ապահովելու նպատակով ԵՊՀ-ն այժմ ստեղծում է Եվրո­պական չափորոշիչների և ուղենիշների պահանջներին համապատասխանող որակի ներքին ապահով­ման համակարգ: Կրթական ծրագրերն աշխատաշուկայի և հասարակության կա­րիք­ներին ու պահանջներին համապատասխանեցնելու նպա­տակով ներդրվել են ուսանող­ների և շրջանա­վարտ­ների հետադարձ կապի արդյու­նավետ մեխանիզմներ:


Դասախոսական կազմի որակավորման շարունակական բարձրացումը ԵՊՀ առաջնա­հեր­թությունների ցանկում է, ինչը հանդիսանում է բարձրորակ կրթություն տրամադրելու կա­րևո­րագույն նախապայմանը: Վերջերս ԵՊՀ-ն ներդրեց դասախո­սական կազմի որակա­վորման բարձրացման նոր` կրեդիտային հենքով կառուցված կրթագիտական ծրագիրը: Այն կազմված է հատուկ վերապատրաստման դաս­ընթացներից, որոնք միտված են զարգացնելու դասախոսների հմտությունները դա­սա­­վանդման, ուսումնառության և գնահատման նոր մեթոդների կիրառման ասպարե­զում:


ԵՊՀ-ն իր լրացուցիչ կրթության ծրագրերի և դասընթացների միջոցով հասարա­կության տարբեր խմբերին տրամադրում է նաև մասնագիտական ուսուցում, շարու­նակական կրթության դասընթացներ և հարատև ուսումնառության այլ հնարա­վո­րու­թյուն­ներ։

Քարտեզ