Կանոնադրություններ, Ծրագրեր, Պայմանագրեր եւ այլ փաստաթղթեր
Դիմորդ
Օրենսդրություն և կրթական որոշ փաստաթղթեր

1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը: 1935 թ.-ին աշխարհագրության և երկրաբանության բաժիններն առանձնացվում են, և կազմավորվում են երկու առանձին` երկրաբանության և աշխարհագրության ֆակուլտետներ:


Ուսումնական գործընթացին զուգընթաց աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ` քարտեզագրության և գեոդեզիայի, ջրաբանության, բնօգտագործման և բնապահպանության, ջրային պրոբլեմների, երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի, հանքային դաշտերի առաջացման և նրանց որոնման ու հետախուզման մեթոդների մշակման, ջրաերկրաբանության, երկրաքիմիայի, սողանքային երևույթների, երկրաֆիզիկական դաշտերի ուսումնասիրության ուղղություններով: Աշխատանքներ են տարվում նաև հանրապետության տարածքի սեյսմիկ շրջանացման, երկրաշարժերի առաջացման և դրանց կանխագուշակման, ջրատեխնիկական կառույցների անվտանգ շահագործման ուղղություններով:


2008 թ-ի հունիսին աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետների հիման վրա կազմավորվեց նոր` աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետը:


Ֆակուլտետում գործում են 8 ամբիոն և մեկ գիտահետազոտական լաբորատորիա:


Ֆակուլտետում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները, մագիստրոսական ծրագրերը, կազմակերպվում են հետևյալ պրակտիկաները.


Մագիստրոսկան ծրագրեր`

  • երկրաֆիզիկա,
  • երկրաքիմիա,
  • ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն,
  • պատմական և ռեգիոնալ երկրաբանություն,
  • ՕՀՀ որոնում և հետախուզում,
  • հասարակական աշխարհագրություն,
  • ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտների էկոլոգիա
  • քարտեզագրություն,
  • գեոմորֆոլոգիա,
  • բնօգտագործում և բնապահպանություն:

Ֆակուլտետի ուսանողներն իրենց ուսումնաարտադրական պրակտիկաներն անց են կացնում Երևան քաղաքի, ՀՀ մարզերի տարբեր ձեռնարկություններում, վարչական հիմնարկներում, ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում, Ջրաօդերևութաբանական վարչությունում, Գեոդեզիայի ինստիտուտում, ԵՊՀ «Բյուրական» և «Մարմարիկ» ուսումնաարտադրական բազաներում, Երևանի դպրոցներում, ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտում, Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունում, ֆակուլտետի ամբիոններում: Ֆակուլտետի ուսանողները մասնակցում են նաև ՀՀ տարբեր շրջաններում անցկացվող երկրաբանական արշավախմբերին:


Ֆակուլտետում գիտահետազոտական աշխատանքներ են իրականացվում հետևյալ ուղղություններով`
1. ՀՀ ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրություն և արդյունավետ օգտագործման գնահատում,
2. ՀՀ լանդշաֆտների դեգրադացիայի դեմ պայքարի հետազոտություն և արդյունավետ միջոցների մշակում,
3. ՀՀ բնական աղետների ռիսկի գնահատում,
4. ՀՀ տարածքի կայուն զարգացման հետազոտություն և ծրագրերի մշակում,
5. Սևանի ավազանի հիդրոերկրաբանական կառուցվածքի և անթրոպոգեն ազդեցության ուսումնասիրություն ու գնահատում,
6. Նավթագազային ծննդավայրերի որոնման ծրագրերի և երկրաքիմիական մեթոդների մշակում:

Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում առաջնային են համարվում տնտեսության զարգացմանը նպաստող ներդրումային հետևյալ ծրագրերը.

Այրվող նյութերի և թափոնների գերադիաբատիկ ճանապարհով գազաֆիկացման նոր եղանակի ներդրման հարցի մասին (ղեկավար` Ռ. Գևորգյան),

Հայաստանի թերմոքիմիական եղանակով մոդիֆիկացված բնական ցեոլիտների կիրառումը, ռադիոակտիվ հեղուկ թափոնների էֆեկտիվ վնասազերծումը (ղեկավար` Ռ. Գևորգյան):

Երկրորդային են համարվում տնտեսության զարգացմանը նպաստող ներդրումային հետևյալ ծրագրերը.

Ջրային աղետների մոդելավորում, կանխատեսում, ռիսկի գնահատում և արագ արձագանքում (ղեկավար` Թ. Վարդանյան),

Երկրաբանական աշխատանքների կազմակերպման և կատարման նպատակով մասնագիտացված ընկերության ստեղծում (ղեկավար` Ռ. Մովսեսյան),


Հնէաբանական օբյեկտների քարտեզագրում (ղեկավար` Ռ. Մինասյան),


Ջրատեխնիկական շինարարության մեջ նոր հակաֆիլտրացիոն էլեմենտների (շինանյութերի) կիրառման առաջարկ (ղեկավար` Ս. Հայրոյան),


Հայաստանի տարածքի գեոմորֆոլոգիական վտանգավորության և ռիսկի ատլասի կազմում (ղեկավար` Ռ. Բոյնագրյան):


Ֆակուլտետում սովորում են 684 ուսանող (595-ը` բակալավրիատում, 89-ը` մագիստրատուրայում) և 24 ասպիրանտ, որոնցից 16-ը արտերկրից:


Ֆակուլտետում գործում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցման բաժին: Հեռակա ուսուցմամբ ֆակուլտետում սովորում է 201 ուսանող:

Ֆակուլտետում աշխատում են ՀՀ ԳԱԱ 1 ակադեմիկոս, 9 պրոֆեսոր, 32 դոցենտ, 4 ասիստենտ, 16 դասախոս:

Քարտեզ