Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2021 - 2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԵՊՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՊՀ գիտխորհրդի որոշմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության հայտերն անհրաժեշտ է լրացնել առցանց` https://admission.ysu.am կայքի միջոցով:
  

 

Հարցերի դեպքում դիմել՝

Ուսումնամեթոդական վարչություն

Մագիստրատուրայի բաժին


Հարգելի՛ դիմորդ.
Ներքոնշյալ հեռախոսահամարը և էլեկտրոնային հասցեները գործում են միայն մագիստրատուրայի  ընդունելության կազմակերպման համար: Էլ. հասցեները և հեռախոսահամարը կակտիվանան 2021-2022 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության համար (սկսած 2021 թ. մայիսի 1-ից)։

 

Հեռ.` (+374 60) 71 01 29, 11-29 (ներքին)

Էլ. փոստ`  eduadm@ysu.amedumag@ysu.am


 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱՌԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Հոգեբանություն

Կառավարման հոգեբանություն

Փիլիսոփայություն

Թյուրքագիտություն

Կիրառական-արաբագիտություն

Ֆինանսական մաթեմատիկա

Մաթեմատիկական անալիզ

Տեսական մեխանիկա

Իրանագիտություն

Ցեղասպանագիտություն

Քիմիա և սննդի անվտանգություն

Հայոց պատմություն

Համաշխարհային պատմություն

Հայ արվեստի տեսություն և պատմություն

Հայագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն

Կովկասագիտություն

Մշակութաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոն

Ֆիզիկա

Դպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Կրթության կազմակերպում

Ժամանակակից հայոց լեզու և թարգմանչական գործ

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Աստվածաբանություն

Կեսաբանություն

Ժուռնալիստիկա

Ռադիոֆիզիկա

Հեռահաղորդակցություն

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

Գերմեծ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում (Սինոփսիս)

Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Հասարակայնության հետ կապեր

Ֆարմացիա

Եվրոպագիտություն

Քաղաքացիական դատավարություն

ՀՀ վարչական դատավարություն

ՀՀ քրեական դատավարություն

Համալիր (տեսագործնական) իրավական հետազոտություններ

Սահմանադրական իրավունք

Քրեական իրավունք

Քաղաքացիական իրավունք

Միջազգային իրավունք

Համալիր իրավական հետազոտություններ

Երկրաբանություն

Ֆիզիկական աշխարհագրություն և ջրաօդերևութաբանություն

Սերվիս

Հասարակական աշխարհագրություն

Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

Հանրային կառավարում

Հանրային քաղաքականություն

Ազգային անվտանգություն

Միջազգային հարաբերություններ, Համաշխարհային քաղաքականություն

Տարածաշրջանային քաղաքականություն

Թարգմանչական գործ (անգլերեն լեզու)

Վարչագործարարական թարգմանություն

Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ

Անգլերեն լեզու և գրականություն 

Արտասահմանյան գրակյանություն

Ֆրանսիական բանասիրություն

Միջմշակութային հաղորդակցություն (գերմաներեն)

Միջմշակութային հաղորդակցություն (իսպաներեն)

Միջմշակութային հաղորդակցություն (իտալերեն)

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

Ֆինանսներ

Կառավարում

Տվյալների գիտությունը բիզնեսում

«Տնտեսագիտություն» և «Հաշվապահական հաշվատում և հարկում»

 


ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Հայոց լեզու և գրականություն