Օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ հաստատված «ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելության կարգի» համաձայն: կարդալ ավելին
Նախապատրաստական դասընթացների գործունեության հիմնական նպատակը ՀՀ հանրակրթական հաստատությունների (դպրոցներ, քոլեջներ, վարժարաններ, նախնական մասնագիտական հաստատություններ) ավարտական դասարանների աշակերտների և սովորողների` բուհ ընդունվելուն նախապատրաստումն է, ինչպես նաև ուսումն այնտեղ շարունակելու համար ամուր հիմքերի ստեղծումը: կարդալ ավելին
2019-2020 ԹԹ. ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՊՀ ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա համակարգ մրցութային կարգով կարող են ընդունվել մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցողներ անձինք:


Դիմորդն ավարտական տարվա ընթացքում հանձնում է օտար լեզվից և Ինֆորմատիկայի և համակարգչից օգտվելու հիմունքների տարբերակված ստուգարքներ (սահմանված ներքին շեմով` բալային գնահատումով)`

 • անգլերեն լեզու (TOEFL, IBT) - 46 միավոր և «IELTS»` 5,5 միավոր,
 • ֆրանսերեն լեզու (TCF) - 200 միավոր,
 • գերմաներեն լեզու (On Daf) - 60 միավոր,
 • ինֆորմատիկա և համակարգչից օգտվելու հիմունքներ - 25 միավոր:

Այն դիմորդները, որոնց համար մասնագիտական առարկաներ են անգլերենը, ֆրանսերենը կամ գերմաներենը, քննություն են հանձնում այլ օտար լեզվից:


Ասպիրանտուրայի ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթերն են՝

 • Դիմում ԵՊՀ ռեկտորի անունով անձի կամ նրա լիազորված անձի կողմից:
 • Բակալավրի և մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի ու դրանց հավելվածների պատճենները,
 • Օտար լեզու և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներ առարկաների ատեստավորման վկայականը կամ դրան համապատասխան տեղեկանք,
 • Ընտրված մասնագիտությամբ հրապարակված առնվազն 1 գիտական աշխատանքի պատճենը կամ գիտական ռեֆերատ՝ առնվազն 20 տպագրական էջի սահմաններում,
 • Ինքնակենսագրություն և 3 նկար (3x4 չափի),
 • Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից (առկայության դեպքում),
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ,
 • Սոցիալական քարտ:

Ասպիրանտուրայի ընդունելության կազմակերպման ԵՊՀ ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով: Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են տվյալ մասնագիտական բնագավառի գիտական աստիճան կամ գիտական կոչում ունեցող 3-5 մասնագետ:

 

Դիմորդին մասնագիտական քննությանը մասնակցելու թույլտվությունը տալիս է Ընդունող հանձնաժողովը՝ օտար լեզվից և ինֆորմատիկա և տեղեկատվահաղորդակցական հիմունքներից ստացած համապատասխան միավորը հավաստող վկայականի և տեղեկանքի առկայության դեպքում, ինչպես նաև ընդունելության մասնագիտությանը համապատասխան գիտական ռեֆերատի մասին մասնագիտական ամբիոնի գրավոր դրական գրախոսականի կամ գրախոսվող գիտական ամսագրերում հրատարակված գիտական աշխատանքների մասին հաստատված ցուցակի դեպքում:

Մասնագիտական քննության հարցաշարը, որն ընդգրկում է նախորդ աստիճանների ծրագրային նյութը, կազմավում է մասնագիտաան ամբիոնների, հանձնաժողովների կողմից և հաստատվում ԵՊՀ ռեկտորի կողմից: Մասնագիտական քննությունից 2 օր առաջ՝ հրապարակված հարցաշարից կազմվում են հարցատոմսեր, որոնք հաստատվում են հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հարցատոմսերը յուրաքանչյուր տարի վերանայվում են:


Մասնագիտական քննության անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) սահմանում է ընդունող հանձնաժողովը: Բանավոր քննությունը ձայնագրվում է և արդյունքները պահպանվում են հրապարակվելուց հետո առնվազն 24 ժամ:


Մասնագիտական քննության արդյունքները գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով: Քննությունը համարվում է հանձնված, եթե դրմորդը ստացել է առնվազն 13 միավոր: Գիտելիքների գնահատման մասին որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների միջին թվաբանականը:


Դիմորդը քննության է ներկայանում անձը հաստատող փաստաթղթով:


Դիմորդը կարող է բողոքարկել մասնագիտական քննության գնահատականը բողոքարկել հանձնաժողովին՝ արդյունքները հրապարակելուց հետո 1 ժամվա ընթացքում՝ հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնելով գրավոր բողոքը, որը քննարկվում է նույն օրը:


Մասնագիտական քննության վերահանձնում չի թույլատրվում:

Առկա ուսուցման ձևով և անվճար հիմունքներով ասպիրանտուրա ընդունվածներին տրվում է սահմանված չափի պետական կրթաթոշակ՝ ընդունման օրվանից:

Ուսումն ասպիրանտուրայում իրականացվում է կրեդիտային համակարգով: Առկա ձևով ուսուցման համակարգում տևողությունը չի գերազանցում 3 տարին, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում՝ 4 տարին:

2019թ. ասպիրանտուրայի ընդունելություն առկա ուսուցմամբ, անվճար հիմունքով մասնագիտությունների ցանկ:

2019թ. ասպիրանտուրայի առկա ուսուցմամբ ընդունվածների անվանացանկ:

Կրեդիտային համակարգով սովորող առկա, հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտների հայցորդների դասընթացների ժամանակացույց:

 

Տեղեկությունների համար դիմել ԵՊՀ ասպիրանտուրայի բաժին:

Ք. Երեւան, Ա. Մանուկյան 1,

Հեռախոս՝ 010 55 55 31, 060 - 710 -188:


ՀԱՅՑՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՀայցորդը մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճան ունեցող անձն է:


Հայցորդությունն իրականացվում է վճարովի հիմունքներով, որի տևողությունը չի գերազանցում 5 տարին:

Հայցորդ ձևակերպվելու համար անհրաժեշտ պահանջները.

 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:
 • Մասնագիտական ամբիոնի դրական եզրակացությունը և ապագա գիտական ղեկավարի գրավոր համաձայնությունը:
 • Ընդունելության քննություն օտար լեզվից (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն):
 • Տարեկան վարձավճարը 360.000 դրամ:
 • ԵՊՀ հիմնական աշխատողների համար 50% զեղչ:

Հայցորդության ընդունելության անհրաժեշտ փաստաթղթեր են՝

 

 • Դիմում` ԵՊՀ պրոռեկտոր Գ. Գևորգյանի անունով:
 • Կադրերի հաշվառման անձնական թերթիկ լուսանկարով (3 X 4 ):
 • Դիպլոմների և միջուկների կրկնօրինակը (բակալավրիատ, մագիստրատուրա):
 • Ինքնակենսագրություն:
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ովքեր ունեն):
 • 2 (երկու) տպագրված հոդված ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից հաստատված անվանացանկով:

Հայցորդի լրիվ բեռնվածությունը հանարժեք է 180 կրեդիտային միավորի, որը բաղկացած է կրթական և հետազոտական մասերից:

 

Հայցորդը պետք է հանձնի ուսումնական ծրագրով նախատեսված քննությունը (քննությունները), և ստուգարքը (ստուգարքները), (այդ թվում՝ մասնագիտական քննությունը), կուտակի համապատասխան կրեդիտներ, ավարտի ատենախոսությունը և անցկացնի ատենախոսության նախնական քննարկում: Հայցորդը տարեկան 1 անգամ ատեստավորվում է ամբիոնի, բաժնի (լաբորատորիա) կողմից:


Ատենախոսությունը չպաշտպանած հայցորդին, իր ցանկությամբ, անվճար հիմունքներով տրվում է ակադեմիական տեղեկանք՝ ԵՊՀ ռեկտորին հայցորդի կամ նրա լիազորած անձի կողմից դիմումը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքյաին օրվա ընթացքում:


Կրեդիտային համակրգով ասպիրանտուրայի ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը:

ԵՊՀ-ում հետազոտողի պատրաստման (ասպիրանտուրայի) գիտակրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը:

Հետազոտողի գիտակրթական ծրագրով ուսումնառող ասպիրանտների ամփոփիչ ատեստավորման և աստիճանաշնորման կարգը:

Ասպիրանտի ուսումնահետազոտական աշխատանքների անհատական պլան:

Երեւանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննության անցկացման կարգ:

Ասպիրանտուրայում ընդունելությունն իրականացվում է ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ-ում ասպիրատուրայի ընդունելության և ուսուցման, դոկտորանտուրայի և հայցորդության ձևակերպման կարգի» համաձայն:Ասպիրանտական ընդունելության քննության ընդհանուր և մասնագիտական հարցաշարեր

Մաթեմատիկա

Մեխանիկա

Աստղագիտություն

 • Ա.03.02 - Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն

Ֆիզիկա

Քիմիական գիտություններ

Կենսաբանական գիտություններ

 • Գ.00.02 - Կենսաֆիզիկա
 • Գ.00.03 - Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
 • Գ.00.04 - Կենսաքիմիա
 • Գ.00.05 - Բուսաբանություն
 • Գ.00.07 - Միկրոբիոլոգիա
 • Գ.00.08 - Կենդանաբանություն
 • Գ.00.09 - Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
 • Գ.00.11 - Էկոլոգիա
 • Գ.00.14 - Կենսատեխնոլոգիա
 • Գ.00.15 - Գենետիկա
 • Գ.00.16 - Կենսաինֆորմատիկա
 • Գ.00.17 - Սնկաբանություն

Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում

Էլեկտրոնիկա

Պատմական գիտություններ

Տնտեսագիտություն

Փիլիսոփայական գիտություններ

 • Թ.00.01 - Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, գիտության փիլիսոփայություն
 • Թ.00.02 - Փիլիսոփայության պատմություն
 • Թ.00.04 - Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյագիտություն
 • Թ.00.05 - Կրոնի փիլիսոփայություն
 • Թ.00.06 - Մշակութաբանություն

Գրականագիտություն

 • Ժ.01.01 Հայ դասական գրականություն
 • Ժ.01.02 Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
 • Ժ.01.03 Ռուս գրականություն
 • Ժ.01.04 Գրականության տեսություն
 • Ժ.01.05 - Բանահյուսություն
 • Ժ.01.06 - Ժուռնալիստիկա
 • Ժ.01.07 - Արտասահմանյան գրականություն

Լեզվաբանություն

Իրավաբանական գիտություններ

Ընդհանուր հարցաշար իրավագիտությունից

Մանկավարժական գիտություններ

 • ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
 • ԺԳ.00.02 - Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)

Դեղագործական գիտություններ

 • ԺԵ.00.01 - Դեղագիտություն

Արվեստագիտություն

Հոգեբանական գիտություններ

 • ԺԹ.00.01 - Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
 • ԺԹ.00.03 - Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, խմբային գործունեություն)
 • ԺԹ.00.04 - Բժշկական հոգեբանություն
 • ԺԹ.00.05 - Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ)

Սոցիալական գիտություններ

Քաղաքական գիտություններ

Երկրաբանություն

Աշխարհագրություն

Երկրաբնապահպանություն

 • ԻԴ.04.01 - Երկրաբնապահպանություն

Աստվածաբանություն

Հարցերի դեպքում դիմել՝

ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 6-րդ հարկ, 615 սենյակ

Ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի բաժին

Հեռ. ` (+374 10) 55 55 31, (+374 60) 71 01 88, (ներքին 11-88)

Էլ.փոստ` phdeparment@ysu.am