Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>

Bachelor's Programmes:

Armenian Language and Literature

Social Pedagogy


Master's Programmes:

World Literature and Theory of Literature
Contemporary Armenian Literature and Literary Criticism
Modern Armenian Language and Translation Studies
History of Armenian Language and Linguistics
History of Armenian Literature
Higher Education Management
Public Education Management
Diaspora Studies

Entrant
Latest Publications
Satenik Karapetyan
Արևմտահայ իրականությունը Առանձարի երգիծական նորավեպերում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-16
|
Grigor Shashikyan
Հայեցակետի կենտրոնացման եղանակները Հրանտ Մաթևոսյանի «Խումհար» վիպակում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 17-24
|
«Խնայողության սկզբունքը» և տարաժամանակյա հնչույթաբանության հարցերը
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 25-37
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|