Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Արշակ Չոպանյանի կովկասյան կենսապատումը և մասնակցությունը կաթողիկոսական ընտրություններին
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, թիվ 7, 67-84 էջ
|
Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը
2022 | Book
Եր., «Էդիթ Պրինտ», 2022, 240
Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|
Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում)
2022 | Book
Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8
|
Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը
2021 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ
|
Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39
|
Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում
2021 | Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ․, էջ 73-84
|