Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Մխիթարն ու Մխիթարեանները Արշակ Չօպանեանի տեսադաշտում
2020 | Article
Բազմավէպ, 1-2, 239-253 էջ, Իտալիա, 2020
Miranush Kesoyan
Ներակայման դրսևորումները արդի հայերենի շարահյուսական մակարդակում. բառակապակցություն և նախադասություն
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 74-84
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Article
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
Ալվարդ Սեմիրջյան , Ա. Միրզոյան
Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում
2020 | Article
Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65
Արժեքավոր ներդրում շանթագիտության մեջ
2020 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2020, հունվար-մարտ, թիվ 1(69), էջ 247-253
Լ. Շանթի «հին աստվածները» դրամայի կերպարային համակարգի յուրահատկությունները
2020 | Article
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ. Ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2020, էջ 68_ 92
О Михаиле Дудине и его Армении
2020 | Article
Журнал «Литературная Армения», 2020, № 3, сс. 126-140
Նոր ազդակ թումանյանագիտության զարգացման համար
2020 | Article
Գրականագիտական հանդես, Ի, 2020-1․, Երևան, 2020, «Արմավ» հրատ․, էջ 240 – 265
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հոմանիշների առձեռն բառարան
2020 | Book
Եր․, 2020 (համահեղ.` Հ. Զաքարյան)
Օտար բառեր. գրության և գործածության հարցեր
2020 | Book
«Արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման և կանոնարկման հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի զեկուցումներ), Եր., 2020, էջ 156-174