Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Հայրենիքը՝ որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում
2019 | Article
Հայագիտական հանդես, 3(45)Եր. 2019, էջ 43-57
Պոպուլիզմը և գեղարվեստական գրականությունը
2019 | Article
Կաճառ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, գիտական պարբերական, Եր., 2019, էջ 50-59
Юбилейная русская критика об Ованесе Туманяне
2019 | Article
Տես՝ «Հովհ. Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը»: Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր /15-16 մարտի 2019/: Եր., Հյուսիսային համալսարանի հրատ., 2019, էջ 136-148
Հակոբ Օշականը Թումանյանի մասին
2019 | Article
«Գրական թերթ», 2019, թ, 10, 10 համակարգչային էջ
Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում
2019 | Thesis
Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30
|
Սահմանային ժանրեր
2019 | Book
Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում
2019 | Book
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 232 էջ
Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («Եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը)
2019 | Book
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 272 էջ
Աստվածաշնչի «Երգ երգոց»-ի և Պ. Սևակի «Երգ երգոց»-ի պատկերավորման համակարգերի զուգադրական քննություն
2019 | Article
Էջմիածին, 2019,Ը, 110-128էջ, Հայաստան, Էջմիածին