Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Քեսապի շրջանի եկեղեցական հին կառոյցները յարանուանական համայնքներու բաժանումէն առաջ
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 103-121
Հպական բաղաձայնների հնդևրոպական համակարգը
2019 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2019, 2(66), էջ 107-136
Խոսք հիշատակի. Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 384-388
|
Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110
|
Лексические особенности древнеармянского языка в переводе труда Григория Нисского «Об устроении человека»
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 176-182
|
Մկրտիչ Նաղաշի սիրո և բնության երգը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 93-104
|
Լիլիթ Սեյրանյան
Քարանձավը որպես գոյաբանական ավազան և փակուղի արդի հայ պոեզիայում
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Դ, էջ 101-121
|
Լիլիթ Սեյրանյան
Կրակի լեզվով պատմվող առասպել
2019 | Article
Գրականագիտական հանդես, 2019, ԺԸ, էջ 40-54
Տաթևիկ Մերջանյան
Կյանքի և մահվան իմացաբանական ակունքները Նար-Դոսի «Մահը» վեպում
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 149-164
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2019 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 22-30
|