Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Alvard A. Khachatryan

Associate Professor | Chair of Armenian Language History
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate - 30.11.1995, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1999-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, dialektology

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French

Բայական լծորդությունների փոխանցումների պատմական զարգացումն արդի արևելահայերենում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 63-73
|
Բայասեռի արտահայտությունը փոխանցում ունեցող միջինհայերենյան բայերում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 57-66
|
Գոյականի Ձեվաբանական Առանձնահատկությունները Բունիաթ Սեբաստացու «Գիրք Բժշկութեան» Երկում
2019 | Article
Բանբեր Հայագիտության, 2 (20), 2019, 183-190 էջ
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Փոխանցումները գրաբարի բայերում
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 94-102
|
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք պահոց»-ի հայերեն թարգմանության նորաբանությունները
2018 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 102-112
|
Խոսքի մասերի փոխանցումը եւ փոխանունությունը Մ. Ասատրյանի քերականական աշխատություններում
2016 | Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2016, 123-131 էջ, Հայաստան
Խաչատրյան Ալվարդ , Բարխուդարյան Ալվարդ
Անձնանունների հոլովման յուրահատկությունները Նոր կտակարանի գրաբար և հին հունարեն բնագրերում
2016 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 76-83 էջ, Հայաստան
|
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
Անձնանունների հոլովական զուգաձևությունները Հին և Նոր կտակարանների գրաբար տարբերակներում
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 129-139 էջ
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2013 | Book
2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ
Բնիկ հայերեն արմատներով կազմված իգական անունները XII - XVI դդ.
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 53-60
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Անձնական վերաբերմունքի վերջածանցների գործառության պատմական ընթացքը գրական հայերենում
2001 | Book
Մենագրություն, Եր. «Ասողիկ» հր., 2001