Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ani S. Muradyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
1987 - 1992: YSU Faculty of Philology, Department of Armenian language and literature

Academic Degree
Candidate of Philology, “Functioning Armenian suffixes according to modern press” 2005, Academic Council of YSU

Professional experience
2003 - till now: YSU chair of Armenian language
1999 - 2003: YSUAC chair of Armenian language
1994 - 1999: YSU Department of International Relations
1993 - 1994: Evening School of Byureghavan

Academic Courses
Modern Armenian Language (Bachelor‘s)

Scale of Professional Interests
Modern Armenian Language, Language Theory, Art of Speech

Languages
Armenian, Russian, English

Նորաբանությունները էլեկտրոնային մամուլում
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ: 2015, 121-127 էջ
|
Ա. Մուրադյան , Մ. Հալաջյան
Հայոց լեզու և գրականություն, պետական ավարտական և միասնական քննության թեստերի ժողովածու
2009 | Book
Երևան, 2009
Ա. Մուրադյան , Մ. Հալաջյան
Հայոց լեզու և գրականություն, պետական ավարտական և միասնական քննության թեստերի ժողովածու
2008 | Book
Երևան, 2008
Բառակազմական հիմքերը արդի հայերենի ածանցավոր բաղադրություններում
2004 | Book
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 2004
Ածանցների բազմիմաստությունը և համանունությունը
2004 | Book
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2004
Արդի հայերենի գործուն ածանցները ըստ ժամանակակից մամուլի և ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարանի տվյալների
2004 | Book
Գիտական աշխատությունների ժողովածու /ԵրՃՇՊՀ/, 2004, հատոր 2-րդ
Ա. Մուրադյան , Ռ. Դավթյան, Ջ. Բաբլոյան
Իմ մայրենին /հայոց լեզվի գործնական վարժությունների օժանդակ ձեռնարկ ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ուսանողների համար
2003 | Book
ԵրՃՇՊՀ հրատարակչություն, 2003
Արդի հայերենի ածանցների գործածականության հարցի շուրջ
2002 | Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2002
Արդի հայերենի վերջածանցների գործածականության հարցի շուրջ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 207-210
|