Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Astghik S. Bekmezyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
1968 - 1973 Student in the Faculty of Philology of YSU
1973 - 1976 post graduating student in the chair of Theory of Literature and Esthetics of YSU

Academic degree
Candidate theme - "The Genre of Novel in New Armenian Literature", 1981, Scientific Chair of YSU
Doctoral – “theme”, dates attended, company/institution name

Professional experience
1976 - 1977 Lecturer in Philology faculty of YSU
1977 - 1983 Lecturer in the chair of Foreign Literature and Theory of Literature of YSU
1983 to present associated professor in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU

Academic courses
Introduction to Literature, Theory of Literature, Psychology of the Creation, Analysis of Literary Text, National Thinking and Literature

Scale of professional interests
Armenian and International Literature, Theory of Literature and critics of Literature

Awards received
YSU Gold medal. Received 11.06.2014. Acknowledgment of President of RA, received in 08.09.2014 # 619.

Languages
Armenian, Russian, French

Լ. Շանթի «հին աստվածները» դրամայի կերպարային համակարգի յուրահատկությունները
2020 | Article
Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ. Ծննդյան 150 ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի Նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Եր., 2020, էջ 68_ 92
Սահմանային ժանրեր
2019 | Book
Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ
Թեմայի և թեմատիկայի անհամաձայնությո՛ն, թե՛ օրինաչափություն
2016 | Article
Ավետիս Ահարոնյան - 150 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, էջ 26-38
|
Տողամիջյան ընթերցումներ
2016 | Book
Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ
Ժամանակաշրջանի և թեմայի փոխկապակցվածության խնդիրը գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ
2015 | Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանգակ» հրատ., Երևան, 2015թ., N 1-2, էջ 130-139
Միսաք Մեծարենցի «Արձակ էջերը» բանաստեղծությունից արձակ
2015 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու ( ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2015, էջ 263-270
|
Ստեղծագործական գործընթաց
2015 | Book
Դասախոսություններ, Ակտուալ արվեստ, Երևան, 2015, 52 էջ
Բառի համատեքստային իմաստավորումը Հովհ. Թումանյանի քառյակներում
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 144.2, 2014 (№ 3), էջ 15-25
|
Արձակ բանաստեղծության ժանրային առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու (ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն), Զանգակ հրատ., Երևան, 2014, էջ 222-232
Արևմտահայ արձակ բանաստեղծության կառուցվածքային շերտերը
2013 | Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 118-129
Բառի գեղագիտական ընկալումը աշխարհայացքի ձևավորման համակարգում
2013 | Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, «Զանակ» հրատ., Երևան, 2013թ., N 1-2, էջ 12-17
Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը
2013 | Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145
|
Երգիծանքը արդի հայ արձակում
2013 | Article
«Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280
|
Ստեղծագործական գործընթացի իմացական-հոգեբանական մակարդակը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 3-14
|
Գեղարվեստական ժամանակի և տարածության (քրոնոտոպի) խնդիրը գրականության մեջ
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 137.2, Երևան 2012թ., էջ 3-15
|
Ստեղծագործական գործընթացի կատարողական-տեխնիկական մակարդակի առանձնահատկությունները
2012 | Article
«Համատեքստ – 2012», ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 130-140
Քերականական և գեղարվեստական ժամանակները Ե. Չարենցի «Նավզիկե»-ում
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» ժող.9, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2012, էջ 120-133
|
Հովվերգություն. ժանրի կերպարանափոխությունը
2011 | Article
«Համատեքստ - 2011», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011 թ. Էջ 63-70
|
Կոմպոզիցիոն հավասարակշռության խնդիրը Վահան Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում
2010 | Article
«Համատեսքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երեւան 2010, էջ 181-191
|
Լեզվի պատկերավորման միջոցների կիրառման հաճախականությունը և գեղագիտական արժեքը մեկ առանձին ստեղծագործության մեջ
2010 | Article
«Համատեսքստ - 2009», «Ասողիկ» հրատ., Երեւան 2010, էջ 172-183
20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները և արդի հայ գրականությունը» թեմայի դասավանդումը բուհում
2009 | Article
«Մանկավարժական միտք», Երեւան 2009, «Զանգակ » հրատ, № 3-4, էջ 53-39
Գեղեցիկի տեսությունը Կանտի գեղագիտական համակարգում
2003 | Article
«Համատեքստ - 2003», Երեւան 2004, ԵՊՀ հրատ, էջ 74-83
Բանաստեղծական տարրերի կիրառումը արձակ տեքստում
2002 | Article
«Համատեքստ - 2002», Երեւան 2002, ԵՊՀ հրատ, էջ 109-117
Արևմտահայ գրականության ընտրանի
1999 | Article
(կազմող և առաջաբան), Երեւան 1999, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ, էջ 5-16
Հ. Խաչատրյանի «Արքայապատում»
1996 | Article
(խմբագիր), Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.
Կրկին Եդ. Պօյաճեանի հետ
1996 | Article
«Բնօրրան», Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.№ 3-4, էջ 108 - 110
Եդ. Պոյաճեան. ընտրանի
1994 | Article
(կազմող և առաջաբան), Երեւան, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.1994, էջ 3-16
«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա)
1984 | Book
(կազմող և առաջաբան), Վ. Նավասարդյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ
Վիպակի ժանրը հայ նոր գրականության մեջ
1984 | Book
Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 120 էջ
Վիպակի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ (19-րդ դարի 30—60-ական թվականներ)
1980 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 62-73
|
Լևոն Շանթի վիպակները
1980 | Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. №1, էջ 86-94
Վիպակի ձևավորումը հայ գրականության մեջ
1980 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երեւան 1980, ԵՊՀ հրատ. № 2, էջ 62-73
Վիպակի ժանրային առանձնահատկությունները
1979 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Երեւան 1979, ԳԱԱ հրատ. № 2, էջ 14-23
Ե. Չարենցի «Ութնյակներ արևին» շարքը
1975 | Article
Ուսանողական գիտական աշխատանքներ, ԵՊՀ հրատ. Երեւան 1975, №17, էջ 184-191