Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Karine R. Mikayelyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1981 - 1986: faculty of philology of Yerevan State University, qualifications of pedagogues and a philologist
1982 - 1984: faculty of public professions, qualification of an art critic
1986 - 1989: Postdoctoral Researcher (Aspirantura) at the linguistics Institute after Hrachia Acharyan of Armenian Science Academy, specialisation- sociolinguist

Academic degree
candidate - Doctor of philology - linguistics

Professional experience
1990 - 1991: teacher in the College ,, Anania Shirakasi,,
1991 - 2005: lecturer in Yerevan State Medical University
2002 - 2004: Assistant in Academy of State Government
From 2005: Assistant professor of Yerevan State University

Academic courses
Armenian language and literature

Scale of professional interests
Contemporary Armenian language, culture of speech, sociolinguistics, bilinguistics, mulilinguistics, linguistic policy, general linguistics, terminology

Languages
Armenian, Russian, English, French

Եզրույթների դասակարգումն ըստ խոսքիմասային պատկանելության
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 84-92
|
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ 2017, 1-5 էջ, Կանադա
|
Համաստեղի խօսքարուեստը
2017 | Article
Հորիզոն Գրական: 2017թ․, ապրիլ, 40-45 էջ, Կանադա
Հայերենում բառային ներքին տեղաշարժերը և արտաքին փոխառությունները ըստ ժամանակագրության
2015 | Article
«Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ», Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, էջ 144 - 160
Երգող ասեղնապատկերներ
2015 | Article
«Խոսող ժայռապատկերներ» արվեստաբանական նյութերի ժողովածու, «Լուսակն» հրատ., Երևան, 2015, էջ 6 – 14
Լեզուների փոխազդեցության տեսության հարցեր
2013 | Article
«Լեզու և կրթություն», հ.5, Եր., 2013, էջ 21-25
Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2007 | Book
Երևան, 2007, 97 էջ
Հայերեն - անգլերեն զրուցարան
2006 | Book
Երևան, 2006, 211 էջ
Հայերենի բուհական ուսուցման խնդիրների շուրջ
2005 | Article
Օշական, Երևան, 2005, էջ 48-50
Տիգրան Մեծը և նրա գեղարվեստական կերպարը
2005 | Article
<<Տիգրան Մեծ>> միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2005, էջ 90-92
Հայերենն իբրև օտար լեզու ուսուցանելու խնդրի շուրջ
2004 | Article
Օշական, Երևան, 2004, էջ 43-45
Ուսումնաօժանդակ նյութերի դերը հայոց հայոց լեզվի դասավանդման գործընթացում
2004 | Article
Ե., 2004, էջ 86-87
Language contact and the role of borrowing in language registration in the Eastern literary languages
2003 | Article
University of Michigan, 2003, 3 p.
Նարեկացու երկի թարգմանական արվեստը
2003 | Article
Օշական, Երևան, 2003, էջ 42-44
Խոսքի վարքը. ռուսերենի և անգլերենի ազդեցությունը հայոց լեզվում
2002 | Article
Օշական, Երևան, 2002, 3 էջ
Թարգմանական արվեստն ու տերմինների զարգացումը
2001 | Article
Օշական, Երևան, 2001, 2 էջ
Արան և նրան առնչվող պատմական անվանումները
2001 | Article
Օշական, Երևան, 2001, 2 էջ
Integration Greek and Latin suffixes and Prefixes in Armenian Medical Language (Terminology)
2000 | Article
Yerevan, 2000
Ռուս-հայերեն լեզվական առնչությունները բժշկագիտության բնագավառում
2000 | Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 571-573
Ռուս-հայերեն և անգլերեն-հայերեն լեզվական շփումները պաշտոնական գրագրության և տերմինաշինության բնագավառում
2000 | Article
Ակադ. Գ. Ջահուկյանի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2000, 2 էջ
Օտարազգի բժշկական բառերի բառարան
2000 | Book
Երևան, 2000, 146 էջ
Տեստային ատեստավորման մեթոդները հայոց լեզվի և բժշկական տերմինաբանության ամբիոնում
2000 | Article
Ե., 2000թ., էջ 132-135
Հայոց լեզու. վարժություններ ձևաբանությունից
1998 | Book
Երևան, 1998, 18 էջ
Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների նյութերի ժողովածու
1998 | Article
Երևան, 1998, 60 էջ
«Կապ» թեման ուսուցանելու մի քանի առանձնահատկությունների մասին
1997 | Article
Материалы 70-й научной конференции Ераванского государственного медицинского университета им М. Гераци, Ереван, 1997, 1 стр.