Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Levon V. Avetisyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1971 - 1977: Armenian Language and Literature, Armenian Philology Department,
Yerevan State University, Diploma

Academic degree
2010: “Words Denoting Trade in Armenian”, Diploma of Candidate of Philology (Armenian) from ANA Language Institute

Professional experience
1978 - 2010: “Banber Yerevanie Hamalsaranie” academic journal, Editorial Secretary
2010 - up to now: “Banber Yerevanie Hamalsaranie” academic journal, Vice Editor-in-Chief
2006 - 2009: Lecturer of Armenian, Chair of Armenian, YSU
2009 - up to now: Lecturer of Armenian, Chair of Armenian Diaspora Studies, YSU

Academic courses
Editorial work (Master’s Degree)
Armenian Language and Literature ( Bachelor’s Degree)

Scale of professional interests
Armenian Philology: Lexicology

Languages
Armenian, Russian (fluent), English (conversational)

Professional membership
Member of the editorial staff of the academic journal “Banber Yerevanie Hamalsaranie”

Awards received
2010: Gold medal from YSU
2007: Silver medal from YSU

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները հայերենում
2015 | Book
Երևան, 2015, 133 էջ
Ցեղասպանագիտությանը նվիրված գրքի շնորհանդես
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 77-83
|
Հայագիտական նոր հանդես
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 76-80
|
Արհեստագործական տերմիններ կերտող ածանցները հայերենում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 57-69
|
Գրքի շնորհանդես
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 133.6, Երևան 2011թ., էջ 79-84
|
Վաղնջահայերենից ավանդված արհեստավորանիշ անվանումները
2009 | Article
«Էջմիածին», 2009, 9, էջ 69-72
Կարևոր միջոցառում ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 209-212
|
Հ. Դաղբաշյանի դերը արհեստագործական տերմինների մշակման գործում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 119-127
|
Արհեստագործական անվանումները միջին հայերենում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 160-170
|
Արհեստ-արհեստավորանիշ անվանումները Մանվել Քաջունու բառգրքում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 171-175
|
Չարենցյան ընթերցումներ
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 220-221
|
Տարեկան գիտական նստաշրջան
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (57), Երևան 1985թ., էջ 210-217
|
Ավետիսյան Լ.Վ. , Իսաջանյան Ա.
Տարեկան գիտական նստաշրջան
1985 | Book
ԲԵՀ, 1985, 3, էջ 210-217
Սփյուռքահայ գրականությանը նվիրված գիտական նստաշրջան
1985 | Article
ԲԵՀ, 1985, 1, էջ 238-241
Սփյուռքահայ գրականությանը նվիրված գիտական նստաշրջան
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 238-241
|
Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Գլաձորի համալսարանի 700-ամյակին
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 235-237
|
Գիտական նստաշրջան` նվիրված Գլաձորի համալսարանի 700-ամյակին
1984 | Article
ԲԵՀ, 1984, 3, էջ 235-237
Լ. Ավետիսյան , Ս. Մուրադյան, Գ. Ղարախանյան
Գիտական նստաշրջան` նվիրված ՍՍՀՄ կազմավորման 60-ամյակին
1983 | Article
ԲԵՀ, 1983, 1, էջ 226-232
Երևանի համալսարանի հիմնադրման 60-ամյակը
1981 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 240-246
|
Հ. Համբարձումյանի 100-ամյակը
1981 | Article
ԲԵՀ, 1981, 1, էջ 221-222
Դավիթ Անհաղթի 1500-ամյակը
1980 | _____________
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 199-201
|
Դավիթ Անհաղթի 1500-ամյակը
1980 | Article
ԲԵՀ, 1980, 2, էջ 199-201
Միքայել Նալբանդյանի ծննդյան 150-ամյակը
1979 | Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 221-226
|