Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Liana S. Hovsepyan

Professor | Chair of General Linguistics
Education
1964 -1967: Postgraduation at the NAS ASSR Institute of Language
1958 -1963: YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
1988 PhD in Science in Linguistics on “Word formation models of Grabar”, NAS ASSR
1970 PhD in Linguistics on “The Declination System in Middle Armenian”, NAS ASSR

Work experience
1997-present: YSU, Faculty of Armenian Philology
1967-present: NAS as junior researcher

Lectures delivered
General Linguistics, Introction to Linguistics, Philosophy of Language, Modern Professional Problems

Spheres of scientific interests
History and Dialectology, Historical and Structural Typology of the Armenian Language, Lexicography, Probems of Normalization of Literary Language, Formal Description and Modeling of Language, Modern Methods of Computer Linguistics

Attendance in grant programmes
According to INTAS 1997 programme: “The language of Armenian manuscript memorials of the 13th century”
According to UNDP 2005, UNDL Foundation 2007, Tokyosoft 2008 programme: “UNL Armenian Module”

Knowledge of Languages
Armenian, Russian, English, German

Scientific membership
Scientific council of YSU Armenian Philology Faculty
Higher Council of Armenian Language
Council of Rendering Scientific Degrees in Linguistics decided by HQI

Prizes
NAS RA Presidium Diploma
NAS RA Presidium Gratitude

Նոր հայագիտության ռահվիրան ու խորհրդանիշը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 81-85
|
Գրաբարի բառակազմության վելուծական տիպը
2016 | Book
Մենագրություն: Ասողիկ: 2016թ․, 120 էջ, Հայաստան, Երևան
Էդուարդ Բագրատի Աղայան
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 79-84
|
Армянский язык и диалекты
2012 | Article
Армяне /серия Народы и культуры, Наука, Москва, 2012, с. 75-81
Գրաբարի հոլովատիպերի կառուցվածքային դասակարգում
2012 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (7), Երևան, 2012, էջ 148-162
Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի բառակազմական վերլուծություն
2011 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (6), Երևան, 2011, էջ 171-184
Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 131.1, Երևան 2010թ., էջ 71-73
|
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ա.Գագինյան
Անորոշ դերբայի կիրառությունը Մատթեոսի ավետարանում հունարեն բնագրի համեմատությամբ
2010 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 114-119
Ընդհանուր լեզվաբանության հարցերը Գ.Ջահուկյանի աշխատություններում
2010 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (5), Երևան, 2010, էջ 109-113
Գևորգ Ջահուկյան
2010 | Article
"Գիտական հոդվածներ/Ժողովածու", Վանաձոր, 2010, էջ 29-45
Հարատևող ներկայություն (Գևորգ Ջահուկյանի ծննդյան 90-ամյակին)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 75-77
|
The Formal Description Of Armenian Within the UNL System.- Computer Science And Information Technologies
2009 | Article
ՙComputer Science And Information Technologies», Yerevan, 2009, pp. 297-300
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ռ. Ուռուտյան, Ս. Տիոյան
Հայերենի անվանական և բայական բառափոխությունը
2009 | Article
"Армянский вестник", Москва-Ереван, 2/3 – II, c. 63-76
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Օ. Խաչատրյան
Գրիգոր Նարեկացու տաղերի ու գանձերի բառապաշարի վիճակագրական քննություն
2009 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (4), Երևան, 2009, էջ 109-116
Բառակազմական տիպեր, եղանակներ և միջոցներ
2009 | Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (4), Երևան, 2009, էջ 102-108
Հայոց լեզվի պատմության հիմնախնդիրներն ու սկզբունքները
2008 | Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (3), Երևան, 2008, էջ 107-122
Ժամանակակից հայերենի ձևային նկարագրության խնդիրներն ու սկզբունքները, Ջահուկյանական ըներցումներ
2007 | Article
Ջահուկյանական ըներցումներ (2), Երևան, 2007, էջ 112-117
Համընդհանուր ցանցային լեզվի հայկական մոդուլը
2007 | Thesis
2-րդ միջազգային գիտաժողով ՙԼեզուն և գրականությունը իմացության ժամանակակից հարացույցում», Երևան, 2007, էջ 86
Linguistic Problems of the Development of the UNL-Armenian Module
2007 | Thesis
Proceedings of the WorkshopՙUNL-Armenian Module and its implementation in UNL-system»,Yerevan, 2007, p.7
Հայերենի քերականության ձևայնացում և համընդհանուր ցանցային լեզվի հայերեն մոդուլի մշակում, Արևելագիտության հարցեր
2006 | Article
Արևելագիտության հարցեր, հ. VI, Երևան, 2006, էջ 144-156
Լեզվական ռեսուրսների ներկայացումը UNL-ի հայկական մոդուլում
2006 | Thesis
Բառերի ստուգաբանական և բառակազմական վերլուծությունը հայոց լեզվի զարգացման տարբեր փուլերում
2006 | Article
"Ջահուկյանական ըներցումներ" (1), Երևան, 2006, էջ 123-127
Խոսք հիշատակի
2006 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2006, հ. 2
Հայոց լեզու. Գրականություն
2006 | Book
2006 Երևան, ՙԱնտարես» հրատ. 148 էջ /Հեղինակային խումբ/
L. Hovsepyan , V. Avetisyan
Development of Deconvertion Rules for Generation of Armenian Senten¬ces from UNL 2005
2005 | Thesis
International Conference on Computer Scienc and Information Technologies, Yerevan, 2005
Արդի արևելահայ ուղղագրության պատմական հիմքերը
2005 | Article
Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2005, էջ 90-98
Միջին հայերենի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները, Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2004 | Article
ՙՀայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները», Երևան, 2004, էջ 366-371
Dora Sakayan, Modern Western Armenian Language
2004 | Thesis
"Լեզու և լեզվաբանություն", 2004, հ.1-2, էջ 95-98
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Գ. Բաբաջանյան
Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն)
2004 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան 2004
Յու. Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 222-224
|
Յու.Ս. Ավետիսյան, Արևմտահայ բանաստեղծության լեզուն
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2003, հ. 1 (109), էջ 222-224
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան
Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք
2003 | Book
Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ
Հայնրիխ Հյուբշման
2003 | Article
"Գիտություն և տեխնիկա", Երևան, 2003, հ. 6-7, Էջ 19-22
ՙՆախախնամություն» տերմինի իմաստային առնչությունները
2003 | Article
Գիտական աշխատություններ.Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Գ պր., Երևան, 2003, էջ 32-36
Development of Armenian Language Module of UNL
2003 | Article
Convergences’03, Alexandria, Egypt, 2003
Կրկնությունը գրաբարի բառակազմության մեջ
2002 | Article
ՙSlovo», vol. 26-27, 2001-2002, Paris, pp. 169 -178
Հայոց լեզու
2001 | Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2001, Երևան
Գևորգ Ջահուկյան (ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
2000 | Article
"Բանբեր Երևանի համալսարանի", Երևան, 2000
Գևորգ Ջահուկյան
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 204-206
|
ԺԳ դարի հայերեն ձեռագրերի հիշատակարանների լեզուն
1997 | Book
«Վան Արյան» հրատ., Երևան, 1997
Վաստակաշատ լեզվաբանը (Վ.Քոսյան)
1997 | Article
"Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում",1997
Գրաբարի և միջին հայերենի հոլովման համակարգերի տիպաբանական տարբերությունը
1997 | Thesis
Նշանագիտությու ն և լեզուների դասավանդում, Երևան, 1997
The Typological Development of the Armenian Language
1995 | Article
"Proceedings of the Fifth International Conference on Armenian Linguistics" Delmar New-York, 1995, pp. 167-176
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Գ. Բաբաջանյան
Գևորգ Ջահուկյան (Կենսամատենագիտություն)
1995 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ,Երևան. 1995
Լեզվաբանություն
1995 | Article
"ՀՀ ԳԱ 50-ամյա հոբելյանը", Երևան, 1995
L. Hovsepyan , A. Manukian, V. Mikaelian
The automatic Recognition of Compound verbs in a Grabar text
1993 | Article
Computers in Armenian Philology, Yerevan, 1993
Խառը տիպի կաղապարները գրաբարի բառակազմության մեջ
1993 | Article
"Միջազգային հայերենագիտական 2-րդ գիտաժողով", ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1993
The Historical Dictionary of 5th Century Armenian as a Source for the History of Armenian
1991 | Thesis
4th International Confe¬rence on Armenian Lin¬guistics, Clevelend, 1991
Բոլոնիայի հայագիտական կոնֆերանսը
1990 | Article
"Հայաստան" (թերթ), Երևան, հ. 282
Հայերենագիտություն
1989 | Article
Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
Առում
1989 | Article
Հայկական հանրագիտարան, Երևան, 1989
Գրաբարի բառակազմությունը
1987 | Book
ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1987, 376 էջ
Գերմաներեն - հայերեն - ռուսերեն զրուցագիրք
1987 | Book
Լեգալ պլյուս հրատ., Երևան, 2003 , 423 էջ /հեղինակակիցներ` Զ. Նազիկյան, Ս. Ստեփանյան/
Գրաբարի բառակազմական հիմքակազմությունը
1985 | Article
ՙՀայոց լեզվի պատմության հարցեր», հ. 2, Երևան,1985
Sarkis S. Saryan, Language connections (Kinship of Armenian with Sister Indoeuropean Languages)
1984 | Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», Երևան, 1984, հ. 2 (105), էջ 229 -230
Հին հայերենի պատմության շրջանաբաժանման մասին
1984 | Article
"Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողով", Երևան,1984,էջ 379-384
Գրական հայերենի նորմավորման պատմությունից
1983 | Article
"Հայոց լեզու և գրականություն" միջբուհական ժողովածու, 1-2, Երևան,1983, էջ 187-194
Հայերենի ակադեմիական քերականությունը
1982 | Thesis
Գրականթերթ, Երևան, հ. 2
Միջազգային հայերենագիտական գիտաժողովը
1982 | Article
Պատմա-բանասիրականհանդես, 1982, հ. 4, էջ 216-222
Սովետահայ լեզվաբանությունը 60 տարում
1982 | Book
ՀՍՍՀ ԳԱ, Երևան, 1982, 90 էջ
Ֆորտունատով Ֆ. Ֆ.
1981 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 695
Միջին հայերեն
1981 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 590
Մեռած լեզուներ
1981 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 466
Մեյե Անտուան
1981 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 453-454
Հոլովում
1980 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513-514
Հոլով
1980 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 513
Հայերեն
1980 | Article
Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 6, Երևան, 1980, էջ 159-160
К вопросу o взаимоотношении древ¬неармянского литератур¬ного языка и диалектов в V в
1976 | Article
“Лингвистическая география, диалектология и история языка”, Ереван, 1976
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Thesis
“Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка”, Баку, 1975, с. 136-138
Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության
1975 | Book
հ. Բ, «Հոլովում» բաժինը, ՀՍՍՀ ԳԱ, Եր. 1975, էջ 7-130
Գ. Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն
1974 | Article
ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների»,Երևան,1974, հ. 1, էջ 106-111
Ռ.Ավոյան, Լեզվական նշանի իմացաբանական մի քանի հարցեր
1972 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1972, հ. 3, էջ 251-254
Լ. Ս. Հովսեփ­յան , Ն.Սիմոնյան
J.Greppin, Classical and Middle Armenian Bird names
1971 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 1971, հ. 2
Անունների հոգնակին միջին գրական հայերենում
1970 | Article
ՙԼրաբեր հասարակական գիտությունների», Երևան, 1970, հ.1, էջ 89-95
Միջին հայերենի հարցերը լեզվաբանական գրականության մեջ
1968 | Article
ՙԵրիտասարդ գիտաշխատող», Երևան,1968, հ. 7, էջ 110-121