Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Manuk H. Falaqyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
1977 - 1982: Yerevan State University, Department of the Armenian Language and Literature, Faculty օf Philology
1982 - 1985: post-graduate courses in YSU

Academic degree
1986: Candidate of Philology “The General Russian-Armenian Dictionaries of the 1950-60’s and their Role in Enriching and Widening the Vocabulary”, Yerevan State Pedagogical Institute

Professional experience
1982 - 2011

Academic courses
Western - Armenian, Armenian Language and Literature, Issues of Armenian Lexicography, The Traditional Orthography of Armenian Language, The History of Armenian Orthography and Contemporary Issues on Orthography.

Scale of professional interests
Armenian Lexicography, Lexicology, Morphology, Western-Armenian

Languages
Armenian, Russian fluently, German (with dictionary)

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
2017 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ
Բառակազմական պատճառաբանվածության ուղղվածությունը և տեսակները ժամանակակից հայերենի բաղադրյալ բառերում
2016 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 2 (202), 81-90 էջ, Հայաստան
Քերականական նշումների համակարգը հայերենի բառարաններում
2016 | Article
Актуальные вызовы современной науки, 2016, ВЫПУСК 2 Часть 5, стр. 229-233
|
Ածանցավոր բառերի բառակազմական հիմքերի փոխաբերական իմաստների յուրացումը հայերենում
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 172-181 էջ
|
Բաղադրյալ բառերի ձևույթային և բառակազմական վերլուծությունների տարանջատումը
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․3-4, 80-84 էջ
|
Հայերենի բառարանագիտություն
2014 | Book
Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2014, 23 էջ
|
Ավանդական ուղղագրություն. սկզբունքներ, վարժություններ, թելադրության նյութեր
2009 | Book
Դասագիրք, Երևան, 2009
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 114-125
|
Կենդանիների անվանումների բացատրությունը հայերենի բառարաններում
2005 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2005, № 3/
Զ. Ա. Հացագործյան, Ա. Հ. Դարբինյան, Ն. Գ. Հովումյան, Գ. Հ. Սրվանձտյան, Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան
1990 | Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 186-189
|
Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարանը
1990 | Article
գրախոսություն, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1990, № 3/
Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով կատարված բառային պատճենումները ժամանակակից հայերենում
1988 | Article
Հայոց լեզու և գրականություն (գիտ. աշխ. միջբուհական ժող.), պրակ 9-10, Երևան, 1988/, էջ 246-264
Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով հայերենում կատարված բառային փոխառությունները
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (56), Երևան 1985թ., էջ 168-184
|
Բառային կիսապատճենումները ռուս-հայերեն բառարաններում
1985 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1985, № 12, էջ 33-42
Ռուս-հայերեն քառահատոր բառարանի տեսական քննություն
1985 | Article
ՀՍՍՀ ԳԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 1985, № 4, էջ 30-39
Ա. Ղարիբյանի «Ռուս-հայերեն բառարանի» քննություն
1985 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 1985, № 2