Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Naira V. Paronyan

Assistant | Chair of Armenian Language History

Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Նորակազմությունները Մամբրե Վերծանողի ճառերում
2020 | Article
«Ջահուկյանական ընթերցումներ», 2020, էջ 168-174
Ն. Պարոնյան , Ս. Գրիգորյան
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմական և իմաստային առանձնահատկությունները
2020 | Article
Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 175-185
Մովսես Սյունեցու ճառերի բառային արվեստը
2019 | Article
Էջմիածին, 2019, Գ, էջ 101-110
|
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Նոր բառեր Վարդան Արեվելցու «Ներբողեանք»-ում
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 141-147
|
Բառային արվեստը Թեոդորոս Քռթենավորի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» և «Գովեստ ի սուրբ աստուածածինն» ճառերում
2018 | Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 2(40), էջ 8-16
|
Նորակազմությունները Թեոդորոս Քռթենավորի ճառերում
2018 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 53-60
|
Պետրոս Սյունեցու բառային արվեստը
2017 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, էջ 76-86
Նոր գիրք հայ բառարանագրության պատմության վերաբերյալ
2017 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն: 2017, 1(16), էջ 80-85
Մեկնաբանական դիտողությունները Վարդան Արևելցու ճառերում
2016 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 22-29 էջ, Հայաստան
Մակբայ խոսքի մասը` ըստ Մ. Ասատրյանի
2016 | Article
Պրոֆեսոր Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու, 2016թ․, 94-103 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան
|
Նոր բառեր Վարդան Արևելցու «Ճառք»-ում
2016 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու. նվիրվում է Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակին , 2016թ․, 105-113 էջ, Հայաստան
|
Մանվել Ասատրյանը մակբայ- ածական, մակբայ-գոյական տարբերակման մասին
2016 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 3, 473-480 էջ, Հայաստան
|
Հին հայերենի հոլովման համակարգը ըստ Գ. Ջահուկյանի
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 42-49
|
Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում
2016 | Article
Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․
Հովհան Մանդակունու ճառերի բառակազմությունը
2015 | Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 351-357 էջ
|
Փոխառությունները XV դարի անանուն հեղինակի թվաբանության դասագրքում
2014 | Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 13-14 մայիսի, 2014թ., Ե., 2015, էջ 174-181
Սարգիս Բերիացու «Յաղագս աշխարհի եւ այլ մասնաւոր իրաց» երկի բառակազմությունը
2014 | Article
ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2014, N 16, էջ 529-538
Միջնադարյան տոմարական երկերում առկա եզրերը և նրանց կենսունակությունը
2013 | Article
Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ, Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան 12-13 ապրիլի, 2012թ., Ե., 2013, էջ 179-186
Բնիկ և փոխառյալ բառերը Եսայի Ղրիմեցու «Տումար Արեգական և Լուսնի» երկում
2013 | Article
Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, N 1(18), էջ 61-69
Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Հ. Ղրիմեցու «Մեկնութիւն տումարի» երկում
2007 | Article
Էջմիածին, Բ -Գ, Էջմիածն. հրատարակչ., 2007
Թումանյանի դիտողությունները Հր. Աճառյանի «Գավառական բառարանի» մասին
2001 | Article
Թեզիսներ, Երևանի համալս. հրատարակչ., 2001
Հ. Թումանյանը և հայ նոր գրական լեզվի հարցերը
2001 | Article
Մենագրություն, Երևան, «Տոներ» հրատ., 2001
Թումանյանը բառագետ
1990 | Article
«Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», հ.4, 1990