Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Narine H. Dilbaryan

Associate Professor | Chair of Armenian Language History
Education
YSU Faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – «Perception of names in Armenian lingustics», 22.02.1991, PHD at NAS ASSR Institut of Language

Professional experience
1991-present YSU, Faculty of Armenian Philology, Associate Proffessor, Chair of the Armenian Language History

Academic courses
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative

Scale of professional interests
Old Armenian(Grabar), History of Armenian Language, Historical and Comparative grammar Of Armenian, Toponymy, Antroponymy

Languages
Armenian, Russian, French, English

Professional membership
Member of Editorial Board «Banber Yerevani Hamalsarani» - sciantific journal RA

Գրաբարից ժառանգված հոլովական զուգաձևությունների զարգացումն արդի արևելահայերենում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 74-83
|
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար բնագրի ձևաբանական բնութագրիչները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 56-67
|
Հայոց տեղանունների իմաստաբանական բաղադրիչները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 34-43
|
Կրոնի և հավատալիքների իմաստային դաշտին պատկանող բառերը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի գրաբար բնագրում
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 201-212
Բարսեղ Կեսարացու «Գիրք Պահոցի» գրաբար թարգմանության դարձվածքների իմաստակառուցվածքային բնութագիրը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 40-50
|
Ն. Դիլբարյան , Ա. Աբաջյան, Ա. Յուզբաշյան, Ք. Հարությունյան
Գրաբարի դարձվածաբանություն
2020 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 302 էջ, Հայաստան
Մատթեոս Ուռհայեցու «ժամանակագրութեան» գրաբար բնագրի դարձվածքների քննություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 63-78
|
Лексические особенности древнеармянского языка в переводе труда Григория Нисского «Об устроении человека»
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2(17), էջ 176-182
|
Միջին հայերենի ուղեցույց-քրեստոմատիա
2019 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 320 էջ
Н. А. Дилбарян , А. М. Аветисян, А. С. Аревшатян
Нерсес Ламбронаци
2018 | Article
Православная Энциклопедия, 2018, том 49, стр. 56-57
|
Нерсес Аштаракеци
2018 | Article
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 55-56
|
Нерсес Великий
2018 | Article
Православная Энциклопедия. 2018, том 49, стр. 50-51
|
Հայոց ժողովրդանուն-տեղանունների ստուգաբանության արդի մոտեցումները
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 56-65
|
Лексические особенности древнеармянского языка грекофильской школы (конец VIII в.) на примере древнеармянского перевода труда Григория Нисского "Об устроении человека"
2018 | Thesis
Золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение. 2018, стр. 22
|
Նորահայտ գրաբարյան բառերը Գրիգոր Նյուսացու «Տեսութիւն ի մարդոյն կազմութիւն» երկի հայերեն թարգմանության լեզվում
2018 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2018, էջ 79-89
|
Ованнес III Одзнеци
2018 | Article
Православная Энциклопедия, 2018, том 52, стр. 348-349
|
Տեղանուններն իբրև լեզվական և արտալեզվական բովանդակության նշաններ
2017 | Article
Հայ լեզվաբանության XI միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Ջոն Գրեպինի հիշատակին (1937-2016): 2017, էջ 28-32
|
Իրակությունների ներքին և արտաքին բնութագրիչ հատկանիշներն արտահայտող տեղանունների իմաստաբանական տիպերը
2017 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2017, 105-114 էջ
|
Հայոց լեզվի պատմություն
2017 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 444 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23
|
Հայերենի անձնանվանական բառաշերտի քննություն
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 38-50
|
Չթեքվող խոսքի մասերի ըմբռնումը Մ. Ասատրյանի քերականական համակարգում
2016 | Article
Պրոֆ. Մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջան: 2016, 35-47 էջ, Հայաստան
|
Խեթա-լուվական ենթաշերտը հայկական հնագույն տեղանուններում
2016 | Article
Ջահուկյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 37-45 էջ, Հայաստան
Խեթական արմատները հայկական հատուկ անուններում
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 3(9) , 147-156 էջ, Հայաստան
|
Անձնանունների կազմության և ընտրության տեղաշարժերն արդի գրական արևելահայերենում
2016 | Article
Հ.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016թ․, 1, 131-148 էջ, Հայաստան
Հայերենի բնիկ և փոխառյալ բառաշերտերի ուսուցման մեթոդները
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 374-378 էջ, Հայաստան
Գևորգ Ջահուկյանը տեղանվանագետ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 46-54
|
Հայերենի ավանդական ուղղագրությունը և միջին դարերում կրած փոփոխությունները
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2015թ․, 84 էջ
|
Հայոց գետանունների ստուգաբանության պատմությունից
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, Ակադեմիկոս Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտական նստաշրջան, 2015, 106-118 էջ
|
Գեորգ վարդապետ Մեղրիկի աղոթքների լեզուն
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 50-60
|
Древнеармянский язык
2013 | Book
Языки мира: Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии, РАН, Институт языкознания. Ред. колл.: Ю.Б. Коряков, А.А. Кибрик., М., Academia, 2013, 221-242 сс
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2013 | Book
2-րդ լրամշակված հրատարակություն, Երևանի համալսարանի հրատարկչություն, Երևան, 2013, 100 էջ
Հեթանոսական եւ քրիստոնէական եզրոյթները հայկական տեղանուններում
2013 | Article
Հանդէս ամսօրեայ, թիւ 1-12, Վիեննա-Երեւան, 2013, էջ 195-208
Ենթաշերտը հայկական տեղանուններում
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 42-52
|
Պատմականություն հաղորդող քերականական իրողությունները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում
2012 | Article
«Էջմիածին» հանդես, 2012, ԺԱ, էջ 109-118
Ժողովրդանունները հայկական տեղանուններում
2012 | Article
Հանդէս ամսօրեայ, թիւ 1-12, Վիեննա-Երեւան, 2012, էջ 209-231
Հայաստանի լեռնանունների տեղանվանահիմքերը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 131.2, Երևան 2010թ., էջ 41-50
|
Գունանունները Հայաստանի տեղանուններում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 90-100
|
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն 2009
Տեղանունների կրճատման, տարբերակային ձևերի առաջացման լեզվական և արտալեզվական հիմքերը
2008 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 118-125
|
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսաարանի հրատարակչություն, 2007
Հայկական տեղանունների իմաստային դաշտը
2007 | Article
ՊԲՀ, 2007, N1
Հայերենի դասական ուղղագրությունը
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Բնիկ և փոխառյալ բառերը հայերենում
2007 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստային դաշտերը
2006 | Article
ԲԵՀ, 2006, N 2
Տեղանք եւ բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում
2005 | Article
ԲԵՀ, 2005, N 3
Կենդանանուններից բաղադրված տեղանունները հայերենում
2004 | Article
ԲԵՀ, 2004, N 2
Աշխարհաբարի տարրերը Զաքարիա Սարկավագի «Պատմագրության» մեջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 123-132
|
Անձնանուններից կազմված տեղանունների իմաստաբանական դաշտը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 171-177
|
Տեղանք և բնակավայրեր նշանակող բառերը հայերենի տեղանուններում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 135-139
|
Պատմա-աշխարհագրական և լեզվական գործոնները հայերենի տեղանուններում
2001 | Book
Մենագրություն, Եր. «Հայաստան» հր., 2001
Անվան ըմբռնումը հայ լեզվաբանության մեջ
2000 | Book
Մենագրություն, Եր. «Հայաստան» հր., 2000
Տեղանվանահիմքերը որպես արտալեզվական և լեզվական գործոնների հանրագումար
1999 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (97), Երևան 1999թ., էջ 22-25
|
Տեղանունների դիրքը լեզվի ընդհանուր բառապաշարում
1994 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 26-33
|
Մարմնամասեր նշանակող բառերից առաջացած տեղանունները Հայաստանում
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (80), Երևան 1993թ., էջ 164-167
|
Կրոնական բովանդակության տեղանունները Հայաստանում
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 75-80
|
Անվան հասկացությանը հին հնդիկների լեզվափիլիսոփայական հայացքներում
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 183-190
|