Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Nvard Kh. Vardanyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
2002 - 2005: Post - Graduate Studies in Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
2000 - 2002: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University , master degree
1996 - 2000: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University , bachelor degree

Academic degree
candidate - “Genre and Typology System of Armenian realistic Folk Tale”, 2006, NAS RA, institute of literature after M.Abeghyan

Professional experience
2006 - til now: Chair of Armenian Literature, YSU, assistant
2009 September - December: TV program “Hay Aspet”, expert of brunch “Armenian Folklore”
2006 - 2009: pluralistically, department of folklore of Institute of Archeology and Ethnography under NAS RA, associate researcher
2005 - 2006: department of folklore of Institute of Archeology and Ethnography under the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia (NAS RA), laboratory assistant

Academic courses
Armenian Folklore
The principles of Folklore and Armenian Folklore
Armenian Literature
Epos “Sasna Crer”

Scale of professional interests
Armenian Folklore
Folk tales

Languages
Armenian (fluent), Russian (fluent), English (fluent)

Professional membership
The member of editorial staff of the journal of fairy tale studies “Vocke Divan”,

(+374 10)64 78 42

Այգու խորհրդաբանությունը հայ ժողովրդական հեքիաթներում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp1, էջ 13-22
|
Այգու այլաբանությունը սիրերգ-հարսներգերում
2021 | Article
«Էջմիածին», 2021, Ե., էջ 65-77
Ն.Վարդանյան , Հ.Համբարձումյան, Տ.Դալալյան, Ա.Պողոսյան
Ռուստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ: Պատումների ժողովածու
2021 | Book
Եր., 2021, 372 էջ
Հայ ժողովրդական երգերի՝ Ղևոնդ Ալիշանի հրատարակությունները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 77-86
|
Ն. Վարդանյան , Տ. Դալալյան
Բանագիտության պատմությունից դեպի բանահավաքչություն. Սվետլանա Վարդանյան (1940-2020)
2021 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2021, թիվ 1 (661), էջ 291-304
Գ. Սրվանձտյանցը որպես հարսանեկան երգերի գրառող
2021 | Thesis
Գարեգին Սրվանձտյանց-180, 29-30.04.2021, էջ 39-40, Հայաստան
Ն. Վարդանյան , Ս. Հարությունյան, Հ. Համբարձումյան, Տ. Դալալյան, Ա. Պողոսյան
Ռոստամ Զալ. հայ-իրանական դյուցազնավեպ
2021 | Book
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2021, 372 էջ, Հայաստան
Символическое значение яблока в армянском фольклоре: в сказках и свадебных песнях
2020 | Article
Contemporary Issues of Literary Studies XIV, The Silk Road Countries` Folklore, Proceedings of International Symposium, Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 2020, p. 138-146.
Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը (Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակություն, 2020, 232 էջ)
2020 | Article
«Բանբեր Հայագիտության», Հայագիտական միջազգային հանդես, Եր., 2020, էջ 258-260
Հարսանեկան լացերգերի ծիսական իմաստաբանությունը. մահվան այլաբանական խորհրդապատկերների քննություն
2020 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2020, № 3 (660), էջ 96-108:
Մի երգի մշակման պատմություն
2020 | Article
«Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես, Եր., № 3, 2020, Էջ 22-26
Բանահյուսական ժամանակակից գրառումներ Զանգակատուն գյուղից
2020 | Book
«Վայոց-Ձոր: Պատմամշակութային ժառանգության դրվագներ», Հավաքական մենագրություն խմբագրությամբ Տորք Դալալյանի, Եր., 2020, էջ 155-161
Ժողովրդական ողբերգերի արձագանքները Թումանյանի պոեմներում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 61-70
|
The Symbolic Meaning of the Apple in Armenian Folklore-in Fairy Tales and Wedding Songs
2020 | Thesis
XIV International Symposium The Silk Road Countries` Folklore (Dedicated to the Memory of Gogla - Giorgi Leonidze), Iv. Javakhishvili Tbilisi State University, 23- 25.09.2020, p. 268, Georgia
Խնձորը հեքիաթային հարսանիքում, Կերանք խմեցինք, զխերն հիշեցինք
2020 | Thesis
հացի խնդիրը բանահյուսական և հեղինակային հեքիաթում 11-րդ hեքիաթագիտական գիտաժողով, 26-27.12.2020, էջ 25-26, Հայաստան
«Կարմիր ծաղիկը» և «Եդեմական ծաղիկը» հեքիաթների հետքերով
2019 | Article
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդես, Պրակ 6, Եր., 2018-2019, էջ 88-96
Դերային ընկալումները հարսանեկան ծիսերգերի այլաբանական պատկերումներում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 63-70
|
Այգու իմաստաբանությունը հարսանեկան երգերի համապատկերում
2019 | Thesis
Արամ Ղանալանյանի ծննդյան 110-ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2019թ․, էջ 29-30
|
Խոսք հիշատակի. Հայագիտության մեծ նվիրյալը. Սարգիս Հարությունյան
2019 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2019, 1(655), էջ 384-388
|
«Թագվորի´ մեր, դուրս արի» հարսանեկան կատակերգի հորինվածքն ու գործառնականությունը ծեսում
2019 | Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, 2019, 3, էջ 160-172
|
Հեքիաթասացությունը մեր օրերում
2018 | Article
Հնագիտության և ազգագրութան ինստիուտի աշխատություներ - 1, 2018, 1, էջ 458-468
|
Մակս. հայոց բանահյուսական մշակույթը
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 1(204), 242-245 էջ, Հայաստան
|
Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմի հարսանեկան ծիսերգերում
2017 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 2017, N 1, 395-399 էջ, Հայաստան
Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում, 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով
2016 | Article
Արքայի դերի ու առաքելության ժողովրդական ըմբռնումները իրապատում հեքիաթում: 2016, 18-19 էջ
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale
2015 | Book
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ
|
Ճակատագիր սահմանողի անձնավորումը հայ ժողովրդական հեքիաթներում. ավանդականից մինչև ժամանակակից դրսևորումները
2015 | Article
Ոսկե Դիվան, հեքիաթագիտական հանդես: 2015թ․5, 53-64 էջ
Քնի գործառույթը հեքիաթի կառուցվածքային շղթայում
2015 | Thesis
Քունը և երազը հեքիաթում, 2015, 20-21 էջ
|
Խաչի իմաստաբանությունը հարսանեկան թագվորագովքերում
2014 | Article
«Էջմիածին» Ը (օգոստոս) 2014, էջ 88-98
Ն. Վարդանյան , Ն. Վարդանյան
Բանահյուսական հեքիաթի մշակման և փոխադրության արդի միտումները
2014 | Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, Ե., 2014, N2, էջ 113-123
Սահմանային գոտու սիմվոլիկան հրաշապատում հեքիաթում
2013 | Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 4, 2012-2013, էջ 46-53
Հարսնառի երգերի բնույթն ու հիմնական մոտիվաշարը
2013 | Article
«Էջմիածին», Գ (մարտ), 2013, էջ 35-48
Գայանե Շագոյան, «Յոթ օր, յոթ գիշեր»
2012 | Article
Հայոց հարսանիքի համայնապատկեր (գրախոսություն), «Պատմաբանասիրական հանդես», Եր, 2012, թիվ 1, էջ 260-263
Ծիածան, սիրո առասպելը մեկ օրապտույտում
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» (հոդվածների ժողովածու), Գիրք 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 176-187
Ժանրային խաչաձևումներ
2011 | Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 2, Եր., 2011, էջ 118-125
Պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ
2011 | Article
Գրախոսություն, «Պատմա-բանասիրական հանդես», Եր., 2011, էջ 256-258
Չինաստանը կախարդական աշխարհի խորհրդանիշ
2011 | Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 3, 2011, էջ 84-90
Ժանրային խաչաձևումներ (իրապատում հեքիաթ - առակ - ասացվածք - հանելուկ), «Հեքիաթի զարգացումը բանահյուսական և գրական միջավայրում»,
2010 | Article
Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Եր., 2010, էջ 31,32
Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային-տիպաբանական քննություն
2009 | Book
Եր., 2009, 164 էջ
Հեքիաթի անխելք եղբայրը` որպե տրիքստերային նախնական տիպի հերոս, Հնօրյա զրույցներ և հրաշապատում հեքիաթի արդի մեկնաբանություններ (գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ),
2009 | Article
Եր., 2009, էջ 20 - 23
Առասպելական տրիքստերի նախնական տիպը հեքիաթային մի սյուժեում
2009 | Article
«Ոսկե դիվան», հեքիաթագիտական հանդես, պրակ 1, դեկտեմբեր, 2009, էջ 82 - 88
Հայոց իրապատում հեքիաթը, ժանրային - տիպաբանական քննություն
2009 | Book
Մենագրություն, Եր., 2009, 164 էջ
Մսե հմայիլի մոտիվը հայ բանահյուսության մեջ, «Հայ ժողովրդի մշակույթ», XIV
2007 | Article
Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Եր., 2007, էջ 305 - 310
Временно - пространственные аспекты в бытовых сказках, Проблемы армянской этнологии и археологии III
2007 | Article
Конферанция молодых ученых,Тезисы докладов, Ереван, 2007, стр. 10 - 11
Տարածաժամանակային գործոնները իրապատում հեքիաթում, «Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ - 3»
2007 | Article
Եր., 2007, էջ 136 - 143
Ծիսական մի քանի վերապրուկներ հայոց իրապատում հեքիաթներում, «Հայ ժողովրդի մշակույթ»
2006 | Article
XIII պրակ, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, Նստաշրջանի նյութեր, Եր., 2006, էջ 255 - 263
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 61-73
|
Իրապատում հեքիաթ և իրականություն
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2005, № 2, էջ 61 - 73
Քրիստոնեական հավատքի արծարծումները հայոց իրապատոմ հեքիաթներում
2005 | Article
«Էջմիածին», 2005, դեկտեմբեր, էջ 74 - 78
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 169-178
|
Առասպելական տարրերի դրսևորումները հայոց իրապատում հեքիաթներում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2004, № 4, էջ 169 - 178
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 179-184
|
Կանանց հարցը Լևոն Շանթի առաջին շրջանի երկերում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Եր., 2003, № 2, էջ 179 - 184