Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Qnarik A. Sukiasyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1974 - 1979: Yerevan State University Philological Faculty, Armenian Language and Literature Department

Academic degree
Candidate of Philological Science, Associate Professor
“Lexical Borrowings in Modern Armenian made from Russian and via Russian”, 1984 Academic Council of Yerevan State University

Professional experience
1980 - 1982: trainee-researcher in Common Philology Department, Yerevan State University
Since September 1984: Armenian Philology Department, Yerevan State University

Course of Studies
Modern Armenian (bachelor)

Scale of professional interests
Modern Armenian (lexicography)

Languages
Armenian, Russian, English

Արական անձնանունների իմաստաբանական և բառակազմական քննությունը Հ․ Աճառյանի «Հայոց անձնանունների բառարան»-ում
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2018, 2, էջ 167-188
|
Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն)
2017 | Book
Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ
Հնչյունափոխության դասավանդման մի քանի հարցեր
2017 | Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան: 2017թ․, 1, 169-179 էջ, Հայաստան
|
Համացանցային նորաբանությունների բառակազմական մի շարք առանձնահատկություններ
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Եր., 1-2, 2015, 78-80
Հայոց լեզվի դպրոցական դարձվածաբանական բառարան
2013 | Book
Երևան, «Մանմար», 2013 թ., 351 էջ
Qnarik A. Sukiasyan , Ա. Մ. Սուքիասյան
Արդի հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան
2011 | Book
Երևան, «Մանմար», 2011 թ. (բարեփոխված հրատարակություն), 462 էջ
Բառիմաստի փոփոխությունը արդի հայերենում
2010 | Article
Կանթեղ, 4/45/, «Ասողիկ», Երևան, 2010 թ., էջ 56-66
Իմաստափոխությունը արդի հայերենում
2010 | Article
Երևան, 2010
Իմաստափոխության մի քանի հիմունքներ
2009 | Article
Հայոց լեզու և լեզվաբանություն, Երևան, 2009, թիվ 2, 5 էջ
Ք. Ա. Սուքիասյան , Ա. Մ. Սուքիասյան
Արդի հայերենի ուղղագրական - ձևակազմական բառարան
2002 | Book
Երևան, «Մակմիլան Արմենիա» (76.000 բառային միավոր), 2002, 407 էջ
Ք. Ա. Սուքիասյան , Տ. Սահակյան
Հաճախ օգտագործվող դարձվածքների բառարան
1999 | Book
Երևան, «Սահակ Պարթև», 1999, 183 էջ
ժամանակակից հայերենի նորագույն փոխառությունները և նրանց թարգմանության ու հայերեն համազորների հարցը
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 203-210
|
Հայերենի ռուսերենից կատարած բառային և իմաստային փոխառությունների ուսումնասիրությունների պատմությունից
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 188-199
|