Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Sargis R. Avetyan

Associate Professor | Chair of General Linguistics
Education
2001 - 2004: Post-graduate student, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology
1999 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Master of Arts
1995 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Bachelor of Arts (Diploma with Honour)

Scientific degree
2004: “The Indo-European Vowel Gradations (Ablaut) and their Expression in Old Armenian”, Diploma of Doctor of Philology awarded by the Supreme Certifying Commission of the Republic of Armenia by the resolution of the Council of Institute of Linguistics and Yerevan State University

Work experience
2005 - 2014: Assistant professor: Department of General Linguistics, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology
Since 2014: Associate professor: Department of General Linguistics, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology

Lectures delivered
Comparative Grammar of Indo-European Languages, General Linguistics, Typological Linguistics, History of the Armenian Language, Latin, Old Armenian.

Spheres of scientific interests
Indo-European linguistics, typological linguistics (synchronic and diachronic typology), general linguistics.

Knowledge of Languages
Armenian, Russian, English (fluent), German, Spanish, Persian, (Good), French, Georgian, Turkish, Arabic, Hebrew, Old Armenian, Old Greek, Latin, Sanskrit, Old Persian (to read and understand)

Դասական հայերենում ապառնիություն արտահայտող ձևերի իմաստագործառութային քննություն
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 3 (39), էջ 66-81
|
Արդի արևելահայերենի կ(ը)- ապառնիի և -ու ապառնիի իմաստագործառութային փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 22-35
|
Հրամայական եղանակը դասական հայերենում տիպաբանական և պատմական տեսանկյունից
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 40-55
|
Հնդեվրոպական անվանական հիմքերի վերջահանգ ձայնավորների ձևաբանական կարգավիճակը հին հայերենում
2021 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2021, թիվ 1 (216), էջ 170-179
Անվանական հոլովման տիպաբանական զարգացումը հայերենում
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 223-236
Որքանո՞վ թեքական կամ կցական է հին հայերենի անվանական հոլովումը
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 40-53
|
Համաբանական փոփոխությունների երկու միտում արդի արևելահայերենի աորիստի հարացույցում (համաժամանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 24-39
|
Արդի արևելահայերենի շեշտափոխական ձայնավորային հերթագայությունները (հա¬¬¬-մա¬¬ժա¬մանակյա և տարաժամանակյա քննություն)
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 2, էջ 206-219
Մի շարք բարբառներում ուց վերջավորության տարածումը որոշակի անկանոն բա¬յե-րի վրա խմբային նմանության սկզբունքով
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2020, N 1 (19), էջ 188-200
Արդի հայերենի ընթացիկ փոփոխություններից մեկը կիրառահեն լեզվաբանության լույսի ներքո
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 48-62
|
Նշույթավորվածության և կիրառահաճախականության փոխհարաբերության ըմբռնումը արդի լեզվաբանության մեջ
2019 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, 1(20), էջ 38-48
|
Լեզվաբանական տիպաբանության զարգացման հիմնական փուլերը
2019 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2019, N 2 (21), էջ 50-61
Հայերենի ժամանակի և կերպի քերականական կարգերը ընդհանուր լեզվաբանության և լեզվաբանական տիպաբանության տեսանկյունից
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 20-34
|
Իրանական v-ի հնարավոր կիսաձայնային արտասանությունը (=w) հին հայերենում` փոխառման շրջանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 35-42
|
Գևորգ Ջահուկյանի ներդրումը հայերենի պատմահամեմատական ուսումնասիրության մեջ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-13
|
Հին հայերենի ւո (uo) երկբարբառի ծագման հարցի շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 14-24
|
Գրական արևմտահայերենում հին հայերենի իւ երկբարբառի արտացոլման հարցի շուրջ
2015 | Article
Հայերենագիտական միջազգային տասներորդ գիտաժողով, 2015, 17-26 էջ
|
Համաբանության դերը հին հայերենի ք հոգնակերտին նախորդող աւ, իւ կապակցությունների հնչյունական դրսևորման հարցում
2015 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3(200), էջ 241-250 էջ
|
Շեշտաձայնդարձային հերթագայությունների ներհարացույցային դերը ավանդական և արդի հնդեվրոպաբանության տեսանկյունից
2015 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2015թ․, 3(6), էջ 156-173 էջ
|
Անգլերենի ժամանակային հարաբերակցության կարգի և հայերենի ոչ իրադրական ժամանակի (ենթա-)կարգի զուգադրական քննություն
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 38-51
|
Հայերեն բարբառային ուվա հնչյունակապակցության առաջացման հարցի շուրջ
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 143.2, 2014 (№ 2), էջ 95-106
|
Արդի բարբառներում հին հայերենի շեշտակիր ե և ո ձայնավորների արտացոլման հարցի շուրջ
2014 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2014, 3, էջ 210-223
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն)
2014 | Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2014, էջ 237-240
Լեզուների համեմատական ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները(համեմատական լեզվաբանության դասախոսություններ)
2014 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2014, 68 էջ:
Հին հայերենի ե խոնարհման ան ածանցավոր բայերի անցյալ կատարյալի ձևերի հետագա զարգացումը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 54-57
|
Հորանջի դիրքում I և U ձայնավորների կայունության աստիճանը բառասկզբում և բառամիջում (տարաժամանակյա տիպաբանական քննություն)
2013 | Article
17-19/Հոկտեմբեր /2013, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀԳԱԱ հրատ., 2013, էջ 112-114:
Հնդեվրոպական և սեմական երկբարբառների տարաժամանակյա-տիպաբանական քննություն
2013 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2013, 3, էջ 228-238:
Վ/Ւ/ՈՒ -ի հնչյունական արժեքը և հնչույթային կարգավիճակը դասական հայերենում
2012 | Book
Մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012, 279 էջ:
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում
2009 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 106-112
|
Տիպաբանական առանձնահատկությունների դերը լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր միտումների դրսևորման հարցում
2009 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 106-112
Noun + of + Noun” տիպի բառակապակցությունների գործառական արժեքը ամերիկյան սահմանադրության տեքստում
2009 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, գիտամեթոդական հանդես, N 3, Երևան, 2009, էջ 21-30
Համաբանության դերը հին հայերենի բուն և արգելական հրամայականների հետագա զարգացման մեջ
2007 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007, էջ 66-74
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 119-123
|
Հնդեվրոպական կոկորդայինների ենթադրյալ դրսևորումները հայերենում հ-ի տեսքով
2006 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006, էջ 119-123
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայիչ հիմքերի դրսևորումը գրաբարում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 81-83
|
Հնդեվրոպական ռնգային միջածանցավոր ներկայի հիմքերի դրսևորումը գրաբարում
2005 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 81-83
Հնդեվրոպական երկար ձայնավորներ /shwa primum հերթագայությունների դրսևորումը սանսկրիտում
2004 | Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, N1, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 52-56
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 95-98
|
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 119-124
|
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N1, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 113-122
Հին հայերենի իւն/եան հերթագայության ծագումնաբանական քննության նոր փորձ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 119-124
Համաբանության դերը հնդեվրոպական ձայնդարձի համակարգում
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, N3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 95-98
Հնդեվրոպական լեզուներում ձայնավորների հերթագայության հին և նոր շերտերի քննության փորձ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 113-122
|