Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Tatevik H. Merjanyan

Assistant | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
2008-2013 – Bachelor’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, Yerevan State University
2013-2015 – Master’s Degree of Philology, Faculty of Armenian Language and Literature, YSU
2017-2019 - Applicant of the Chair of History of Armenian Literature after Acad. Hr. Tamrazyan, Faculty of Armenian Philology, YSU

Academic Degree
PhD in Philology – “The Issue of Life and Death in the Works by Nar-Dos”, YSU, 2020

Professional Experience
Since 2019 Lecturer at the Chair of History of Armenian Literature after Acad. Hr. Tamrazyan, YSU

Academic Courses
Armenian Folklore, History of New Armenian Literature of the 19th-20th Centuries, Theory of Literature

Scale of Professional Interests
Armenian New Literature, West Armenian Literature, History of the Novelette

Languages
Armenian, Russian, English

Ղևոնդ Ալիշանի «Պլպուլն Ավարայրի» և Ռափայել Պատկանյանի «Քաջ Վարդան Մամիկոնյանի մահը» պոեմների զուգադրական վերլուծություն
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2020, թիվ 3 (21), էջ 151-163
|
Անհատի գաղափարական և հոգեբանական զարգացումները Նար-Դոսի «Պայքար» վեպում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», Երևան, 2019, թիվ 1 (28), էջ 25-38
|
Կյանքի և մահվան իմացաբանական ակունքները Նար-Դոսի «Մահը» վեպում
2019 | Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2019, թիվ 2 (17), էջ 149-164
|
Բարոյահոգեբանական անկման ընդհանրությունները Նար-Դոսի «Հոգուն վրա հասավ» և «Սև փողերի տոկոսը» նորավեպերում
2018 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 67-75
|
Թագուհի Շիշմանեանի «Գարնան մի ասուպ» նորավէպի գաղափարա-գեղարուեստական և ժանրային առանձնահատկութիւնները
2018 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, յունուար-փետրուար-մարտ, թիւ 1-2-3, էջ 58-69
|
Արեւմտահայ նորավէպի կառուցուածքային առանձնայատկութիւնները
2018 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, ապրիլ-մայիս-յունիս, թիւ 4-5-6, էջ 164-176
|
Սիրո փիլիսոփայական և հոգեբանական դրսևորումները Նար-Դոսի «Սպանված աղավնին» վիպակում
2018 | Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2018, թիվ 2 (14), էջ 146-162
|
Անձնասպանության փիլիսոփայական ինքնագիտակցումը Նար-Դոսի «Աննա Սարոյան» նամակագրական վիպակում
2018 | Article
«Վէմ», համահայկական հանդես, Երևան, 2018, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (62), էջ 92-104
|
Արեւմտահայ նորավէպի առանցքային թեման և հիմնական բովանդակութիւնը
2018 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, յուլիս-օգոստոս-սեպտեմբեր, թիւ 7-8-9, էջ 259-269
|
Արեւմտահայ նորավէպի ինքնութիւնը եւ նրա տեսական հիմնաւորումները
2018 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2018, հոկտեմբեր-նոյեմբեր-դեկտեմբեր, թիւ 10-11-12, էջ 396-406
|
Լեւոն Բաշալեանի «Խաչախճին» նորավեպը զուգահեռի մէջ
2017 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, յունուար-փետրուար-մարտ, թիւ 1-2-3, էջ 61-64
|
Արարմամբ յաւերժանալու խորհուրդը Համաստեղի «Տափան Մարգար» նորավէպում
2017 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, ապրիլ-մայիս-յունիս, թիւ 4-5-6, էջ 40-42
|
Կյանքի ու մահվան ընկալումները Նար-Դոսի «Ինչպես բժշկեցին» և «Սաքուլն ուխտ գնաց» նորավեպերում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 3 (37), էջ 70-79
|
Կամային որակների քննութիւնը Լեւոն Բաշալեանի «Սիւզենիի վարպետ» նորավէպում
2017 | Article
«Սիոն», եռամսեայ պաշտօնաթերթ, Երուսաղէմ, 2017, յուլիս-դեկտեմբեր, թիւ 7-12, էջ 36-41
|
Բարոյական անկման նարդոսյան ընկալումները («Հոպոպ», «Թե ի՞նչ եղավ հետո...», «Ադամամութին»)
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2017, թիվ 4 (38), էջ 99-113
|
«Ռեալիզմը Օննիկ Չիֆթե-Սարաֆի նորավեպերում»
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2016, թիվ 3 (33), էջ 105-115
|