Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Viktorya R. Muradyan

Assistant | Chair of Armenian Language History
Education
Faculty of Armenian Philology
Post graduate student Department of Philology

Academic degree
2011: PHD of Philology, Questions of Stylistics and the Standard of Speech in Researches of H. Acharyan

Professional experience
2007 - present: YSU-Faculty of Philology

Academic courses
Old Armenia (Grabar)

Scale of professional interests
Old Armenian (Grabar), Modern Armenian

Languages
Armenian, Russian, English

Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բայերի դասակարգման հարցի շուրջ
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 67-78
|
Գրաբարյան քերականական քարացած ձևերից առաջացած բառերի դասակարգումը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-33
|
Հոլովական զուգաձևությամբ գոյականների իմաստակիրառական տարբերությունները ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2018, 2, էջ 114-119
Բայասեռի արտահայտման ձևերն ու եղանակները հայերենում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 64-70
|
Գրաբարի անցյալ կատարյալի հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակաձևերի ուսուցումը
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017, 1-2 (64-65), pp. 89-95
Բառակապակցության ասատրյանական ըմբռնումը
2016 | Article
Պրոֆեսոր մանվել Ասատրյանի 90-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու: 2016, 142-150 էջ, Հայաստան
Շնորհակալական իմաստ արտահայտող միավորները ժամանակակից հայերենում
2015 | Article
Քրիստոնյա Հայաստան, 2015թ․, 23/451, 7-8 էջ, Հայաստան
Լեզվի հարստության ըմբռնումն ըստ Հր. Աճառյանի
2008 | Article
Հայագիտական հանդես, 2008թ., հ. 1(7), էջ 24-29
Օտար լեզուների ազդեցության դրսևորումը ժամանակակից հայերենում
2007 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն, 2007թ., հ. 1-2, էջ 42-47
Լեզվի գեղեցկության ըմբռնումն ըստ Հր. Աճառյանի
2006 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006թ., հ. 3-4, էջ 88-91