Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Yuri S. Avetisyan

Head of Chair | Chair of Armenian Language
Education
1978 - 1983: Armenian Language and Literature, Armenian Philology
Department, Yerevan State University, Diploma

Academic degree
2002: “The Language of Western Armenian Poetry” Diploma of Doctor of Philology (Armenian) from ANA Language Institute
1987: Diploma of Candidate of Philology (Armenian) from ANA Language Institute

Professional experience
1988 - up to now: associate professor, professor - Chair of Armenian Language, YSU
2009 - up to now: head of the Chair of Armenian Diaspora Studies, YSU

Academic courses
Western Armenian (Bachelor’s Degree)
Armenian Language and Literature ( Bachelor’s Degree)
Western Armenian Grammar (Master’s Degree)
The Language of Western Armenian Poetry (Master’s
Degree)

Scale of professional interests
Western Armenian, Rhetorics, Modern Armenian Grammar

Participation in grant projects
2015 - 2017: Contemporary Armenian: issues of development and standardization

Languages
Armenian, Russian (fluent), German (conversational)

Professional membership
Member of Specialized Council 019 for Awarding
Scientific Degrees in Armenian Language
Member of Publishing Council of YSU
Member of the editorial staff of the journal
«Language and Education»
Advisory Board of the Ministry of Diaspora, RA

Awards received
"Haykashen Uzunyan" annual award conferred by
"Tekehyan" Cultural Union

spyurq2009@yahoo.com

Քերականական բառարան. ձևավորման և կառուցվածքի հարցեր
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 3-14
|
Արդի արևելահայերենի ձևաբանական-գոյականական նորմը և ձևաբանության բուհական ձեռնարկները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 2 (35), էջ 53-62
|
Յու. Ավետիսյան , Ս. Դավթյան
Արդի գրական արևելահայերենի ձևաբանական-բայական նորմը և գործող բուհական ձեռնարկները
2021 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 163-171
Յու. Ավետիսյան , Գ. Հակոբյան
Դերանվան ուսուցման հիմնախնդիրները գրական արևելահայերենում. գոյական դերանուններ
2021 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 2, էջ 98-111
Փոխառությունները որպես հայոց լեզվի բառային կազմի հարստացման միջոց
2021 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2021, թիվ 1 (73), էջ 184-203
Հայոց լեզվի բառային կազմի հարստացման հիմնախնդիրներ. օտար բառեր և հայերեն համարժեքներ
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 71-82
|
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հոմանիշների առձեռն բառարան
2020 | Book
Եր․, 2020 (համահեղ.` Հ. Զաքարյան)
Միջին հայերեն-արևմտահայերեն փոխանցումները սահմանական եղանակի համակարգում. անկատար ներկա և անկատար անցյալ
2020 | Article
«Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 186-204
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75
|
Արդի հայերենի կետադրության հիմնախնդիրներ
2019 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 178 էջ
Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190
|
Ժամանակակից գրական արևելահայերենի ձևաբանական նորմը և Մ. Ասատրյանի «Ժամանակակից հայոց լեզու. ձևաբանություն» ձեռնարկը
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), էջ 194-209
|
Ժամանակակից հայերենի կետադրության հիմունքները
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, 2 (14), էջ 188-200
|
Կետադրական զուգաձևություններ ժամանակակից արևելահայերենում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3(15), էջ 197-207
|
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (բառային կազմ և քերականություն)
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 23-31
|
Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
Տեղաշարժեր ժամանակակից արևելահայերենի հնչյունափոխված և անհնչյունափոխ բաղադրական հիմքերում
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 1 (57), 125-147 էջ, Հայաստան
|
Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանը Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման «սխեմայում»
2016 | Article
Գիտաժողովի նյութեր: 2016, 23-31 էջ
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (ուղղախոսություն և ուղղագրություն)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 25-36
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրական հայերենի զարգացման երկու շրջափուլերը՝ գրաբար և աշխարհաբար
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2016թ․, 1, 179-203 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (դասագիրք բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016, 512 էջ
Հովհաննես Զաքարյան, Յուրի Ավետիսյան
Հայոց լեզու
2015 | Book
Դասագիրք: 2015թ․, Զանգակ, 144 էջ
|
Կանոնարկումը որպես լեզվաքաղաքականություն.արևելահայերեն-արևմտահայերեն առնչություններ
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 39-45 էջ
|
Միջին հայերենը որպես արևմտահայ աշխարհաբարի ձևավորման ենթաշրջան
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2015, 16-23 էջ
Խոսքի արտահայտչականություն. մեղմասություն և փոխարկում
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 67-76
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (գիրք Բ)
2015 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի հումանիտար և բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար, ԵՊՀ հրատ., 2015, 340 էջ
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հայոց լեզու 5, Դասագիրք Սփյուռքի դպրոցների համար (արևելահայերենի ուսուցմամբ
2015 | Book
Եր., 2015
Լեզվական նորմ. նորմավորման չափանիշները
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 143.1, Երևան 2014թ. (№ 2), էջ 3-12
|
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, գիրք Ա
2014 | Book
Երևան, 2014, 312 էջ
Արևմտահայերեն. խնդիրներ և հեռանկարներ
2014 | Article
«Հայագիտության հարցեր», № 2, Երևան, 2014, էջ 23-33
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի հնչյունական, բառային և քերականական տարբերություններ
2014 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, № 1-2, Երևան, 2014, էջ 71-78
Ժամանակակից հայերենի նորմավորման հարցեր, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով
2013 | Article
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», Զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2013, էջ 110-112
Յ. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան
Հայոց լեզու
2012 | Book
Երևան, 2012, 864 էջ
Արևմտահայ բանաստեղծների ստեղծագործական մշակումների լեզվաոճական վերլուծություններ. Պետրոս Դուրյան, Միսաք Մեծարենց, Դանիել Վարուժան
2012 | Book
Եր., 2012
Տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման համակարգում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 133.2, Երևան 2011թ., էջ 3-13
|
Ձայնավորների հնչյունափոխական առանձնահատկությունները արդի հայերենում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 133.1, Երևան 2011թ., էջ 15-30
|
Պաշտոնական ոճ
2011 | Book
Եր., 2011
Տեղաշարժեր արդի գրական հայերենում
2011 | Book
Եր., 2011
Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական հնչյունաբանություն
2011 | Book
Եր., 2011
Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
Հայրենադարձությունը և արևելահայերենի ու արևմտահայերենի մերձեցման ուղիները, 1946-48թթ. Հայրենադարձությունը և նրա դասերը. հայրենադար¬ձության հիմնախնդիրն այսօր (Զեկուցումների ժողովածու)
2008 | Article
Եր., 2008, 166-176
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 7 թեստ
2008 | Book
Ձեռնարկ, Ե., Զանգակ-97, 2008, 176 էջ
Յու. Ավետիսյան , Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան , Մ. Հալաջյան, Ա. Պապոյան
Հայոց լեզվի և հայ գրականության պետական ավարտական և միասնական քննության ուղեցույց
2008 | Book
Ձեռնարկ, Ե., Մուսալեռ տպագրատուն, 2009, 74 էջ
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 203-206
|
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերենի դասագիրք
2007 | Article
ԲԵՀ, 2007, թ. 2, էջեր 203-206
Հոլովումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Հայոց լեզու և գրականություն
2006 | Article
Եր., 2006, թ. 5-6, էջեր 41-51
Գրական արևելահայերենի և արևմտահայերենի շարահյուսական զուգաբանությունները, Լեզու և լեզվաբանություն
2006 | Article
Եր., 2006, թ. 1, էջեր 25-37
Պակասավոր բայերի զարգացումը արևելահայերենում և արևմտահայերենում, Արևելագիտության հարցեր
2006 | Article
IV, Եր., 2006, էջեր 78-95
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայերենի ուղղախոսության մեջ
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 93-104
|
Դանիել Վարուժանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական փորձից
2005 | Article
Նոր-Դար, 2005, թ. 1, Եր., 149-154
Արտասանական տեղաշարժեր ժամանակակից հայոց լեզվի ուղղախոսության մեջ
2003 | Article
ԲԵՀ, 2003, թ. 2
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 57-67
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Սիպիլ/
2002 | Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 1, էջեր 83-92
Խորհրդանիշը 20-րդ դարասկզբի արևմտահայ բանստեղծության մեջ
2002 | Article
Կանթեղ, Եր., 2002, թ. 4, էջեր 32-43
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Մ. Պեշիկթաշլյան/
2002 | Article
ԲԵՀ, 2002, թ. 2, էջեր 57-67
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից (Սիպիլ)
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 83-92
|
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը (ծննդյան 150-ամյակի առթիվ)
2001 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 63-78
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից /Ղևոնդ Ալիշան/
2001 | Article
Էջմիածին, 2001, թ. բ-գ, էջեր 72-82
Պետրոս Դուրյանը և արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի գեղարվեստականացումը
2001 | Article
ԲԵՀ, 2001, թ. 2, էջեր 63-78
Պետրոս Դուրյանի ստեղծագործական լաբորատորիայի լեզվաոճական քննություն
2001 | Article
Նոր-Դար, Եր., 2001, թ. 2, էջեր 138-143
Ռ. Կ. Սաքապետոյան, Արևմտահայերեն-արևելահայերեն ուղղախոսական-բացատրական բառարան
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 192-196
|
Ռ. Սաքապետոյանի «Արևելահայերեն-արևմտահայերեն բացատ¬րական-ուղղախոսական բառարանը»
2000 | Article
ԲԵՀ, 2000, թ. 3:
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 31-45
|
Արևմտահայ բանաստեղծության լեզվի պատմությունից. Պետրոս Դուրյան
1998 | Article
ԲԵՀ, 1998, թ. 3, էջեր 31-45
Արշակ Չոբանյան. կյանքի և ստեղծագործության ուրվագիծ (ծննդյան 125-ամյակը)
1997 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 42-56
|
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Article
ԲԵՀ, 1995, թ. 1, էջեր 134-143
Դանիել Վարուժանի լեզվագեղագիտական հայացքները
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (85), Երևան 1995թ., էջ 134-143
|
Արևմտահայերենի և արևելահայերենի հոլովական զուգաբանությունները դերանվան համակարգում
1992 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 163-167
|
Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծության լեզուն
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (75), Երևան 1991թ., էջ 69-79
|
«Անահիտ» հանդեսի հրապարակախոսության լեզուն և ոճը - Լրաբեր հասարակական գիտությունների
1991 | Article
1991, թ. 4, էջեր 108-115
Արշակ Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսը
1991 | Article
Գրքերի աշխարհ, 1991, թ. 6
Արշակ Չոպանյանի մի մոռացված հոդվածը
1991 | Article
Քննադատական տարեգիրք, Եր., 1991, թ. 3
Ընդդեմ թուրք գրաքննության պարտադրանքների
1991 | Article
Ազատամարտ /գրախ./, 1991, թ. 37
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 78-81
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում (Աոաջին շրջան՝ 1898—1911)
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 143-149
|
Միջնադարյան հայ գրականությունը «Անահիտ» հանդեսում /1988-1911/
1990 | Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 2, էջեր 143-149
«Անահիտ» հանդեսը լեզվի և ոճի մասին
1990 | Article
ԲԵՀ, 1990, թ. 3, էջեր 78-81
Պատկառելի գրական ժառանգության մի հատվածը
1989 | Article
Գրական թերթ /գրախ./, 1989, թ. 33
Արևմտահայության ազատագրության խնդիրը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 139-148
|
Արվեստի հարցերը «Անահիտ» հանդեսում
1988 | Article
Սովետական արվեստ, Եր., 1988, թ. 12, էջեր
«Անահիտ» հանդեսի թարգմանական գրականությունը 1898 - 1911թթ
1988 | Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 9-րդ նստաշրջան, Եր., 1988թ.
Ազային գրականության զարգացման միտումները Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում, Հայոց լեզու և գրականություն
1987 | Article
Եր., 1987, թ. 7-8, էջեր 309-320
Թերթելով «Անահիտ» հանդեսը
1987 | Article
Սովետական գրականություն, № 3, Եր., 1987
Հայ միջնադարի գրականության հարցերը Ա. Չոպանյանի «Անահիտ» հանդեսում
1986 | Article
Երիտ. գիտ. աշխատ. և ասպ. հանրապետական գիտական 8-րդ նստաշրջան, Եր. 1986
«Ծաղիկ» հանդեսը Ա. Չոպանյանի խմբագրությամբ
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (59), Երևան 1986թ., էջ 137-145
|