Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Zarik Kh. Aghajanyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education (beginning with IHE)
Kirovakan State Pidagogical Institute, faculty of fhylology

Academic degree candidate
"Modals + Infinitive" structure, RA. Institute of Lainguistics nd Yerevan State University

Professional experience
1982-200 - Yerevan secondary school after M. Gorky, 2000 - Erevan State University, faculty of modern Armenian language

Academic courses
"Modern Armenian", "Methodies of teaching Armenian language"-bachelat

Scale of professional interests
Modern Armenian language, teaching methods, language culturie

Languages
Armenian, Russian, English, French (with dictionary)

Շեշտը և շեշտադրության նորմավորման հարցերը հայերենում
2019 | Book
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 232 էջ
Անորոշ դերբայն ստորոգյալի կազմում («Եղանակավորող + ԱԴ» կառույցը)
2019 | Book
Մենագրություն: Նաիրի, 2019թ․, 272 էջ
Հաղորդակցական իրավիճակ և էթիկետային բանաձևերի հաջորդականության կարգը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 1 (25), էջ 62-78
|
Մենագործառական և տարագործառական բառ-մասնիկները ժամանակակից հայերենում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 2(75), էջ 64-73
Բառ-մասնիկները ժամանակակից հայերենում
2018 | Article
Կանթեղ, 2018, 3(76), էջ 31-39
|
Արդի հայերենի իմաստաարժեքային զուգաձևությունների բառաքերականական բառարան
2017 | Book
Մենագրություն: Նաիրի, 2017թ․, 536 էջ
Խոսքիմասային տեղաշարժերն արդի հայերենում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2016թ․, 68 էջ
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Լեզվի նորմավորման հարցերը Մ. Աբեղյանի աշխատություններում
2015 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2015, 119-128 էջ
|
Լեզվի նորմավորման սկզբունքները
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ: 2015թ․, 29-38 էջ
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2009 | Book
Երևան, 2009 թ.
Texst- book Armenian language and speech culture in practical excercises
2009 | Article
Yerevan, 2009
Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր
2007 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2007թ., 452 էջ
Morfhological ctructpres and questions in language culture
2007 | Article
Yerevan, 2007
Changes in Morphological structures
2005 | Article
Yerevan, 2005
Ձևաբանական նորմայի փոփոխություն
2005 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, Երևան, 2005
«Եղանակավորող բայ + անորոշ դերբայ» կապակցությունը
2004 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, 2004թ., 1
"Modals + Infinitive" structure
2004 | Article
Banber, Yerevan, 2004, 1.
«Եղանակավորվող դիմավոր բայ + անորոշ դերբայ» կապակցությունը
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 173-177
|
Մայրենի լեզվի ուսուցմանն առնչվող արժանի հարց
1998 | Article
Մաշտոց, Դ, Ք. Վանաձոր, 1998
Տարրական դպրոցի հայոց լեզվի ծրագրի և դասագրքերի մասին
1997 | Article
Միջբուհական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1997
Վ. Ավագյանի 3-րդ դասարանի «Մայրենի» դասագիրքը
1997 | Article
Միջբուհական գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 1997 թ.
Ե. Չարենցի կազմած դասագրքերը
1997 | Article
Մաշտոց, Վանաձոր, Ա, 1997
Text-book made by Charents
1997 | Article
Mashtots, Vanadzor, 1997, A.
"Mother Tongue" texst - book for 3-rd form by V. Avakjan
1997 | Article
Vanadzor, 1997.
About the text-books and programs af Armenian language in primary school
1997 | Article
Vanadzor, 1997a
Բայական կապակցությունները «Մատյան ողբերգության» պոեմում
1990 | Article
Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, Երևան, 1990թ.,, թիվ 5
A vwry important question about teaching Mative language
1988 | Article
Mashtots, Vanadzor, 1988. D.
Զ. Աղաջանյան , Խ. Աղաջանյան
Հայերենի հականիշների համառոտ բառարան
1988 | Book
Վանաձոր, 1988 թ.
The asagre of the infinitive in Sevak’ s "The man in the Palm" cwllection of poems
1986 | Article
Sovetakan mankavarz, Yerevan, 1986, 4
Անորոշ դերբայի շարահյուսական կիրառությունները Պ. Սևակի «Մարդը ափի մեջ» շարքում
1986 | Article
Սովետական մանկավարժ, Երևան, 1986թ., թիվ 4
Some questions in teaching Mother Tongue
1985 | Article
Sovetakan mankavarz, Yerevan, 1985. 10.
Մայրենի լեզվի ուսուցման մի քանի հարցեր
1985 | Article
Սովետական մանկավարժ, Երևան, 1985 թ., 10
Neologisees in Shiras’ s Poetry
1984 | Article
Armenian language and literature in school, Yerevan, 1984, 6.
Շիրազյան նորակերտություններ
1984 | Article
Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում, Երևան, 1984թ., թիվ 6