Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ն. Խաչատրյան , Ա. Ճուղուրյան
Հանրամատչելի տնտեսագիտություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2017թ․, 100 էջ
Անուշ Պետրոսյան , Թավադյան Աշոտ, Նալչաջյան Վ., Մանուկյան Ե., Հակոբյան Տ., Մկրտչյան Ա., Թևիկյան Ա., Բազինյան Ե., Կեսոյան Ն., Հարությունյան Կ., Հարությունյան Մ., Թավադյան Աղ., Խչեյան Մ., Սարգսյան Ա.
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ, Տնտեսագետ, 2017թ․, 324 էջ
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan , Sona Sargsyan
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|
Ashot Markosyan , Elyanora Matevosyan
Ways of making the republic of Armenia an energy efficient state
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 55-57
|
Hayk Sargsyan , Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan
The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia
2017 | Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54
|
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
|
Anush Petrosyan , Tamara Babayan
Social survey and assessment of energy efficency investments in Armenia
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 24-27
|
Էներգաարդյունավետ վարքագծի ձևավորման մեթոդներ
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017թ․, էջ 65-68
|