Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման առանձնահատկությունները
2017 | Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 32-38 էջ, Հայաստան
|
Strategic Accounting Model In Agribusiness
2017 | Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia. 2017, 1, pp. 80-83
|
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում
2017 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան
|
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 253-256 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 154-167 էջ, Հայաստան
|
Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления
2017 | Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44
|
Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке
2017 | Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45
|
Գևորգյան Ռ. Ա. , Բադախչյան Վ. Գ.
Ոչ հստակ պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչներ
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, Հատոր 14, N 1, 9-13 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|