Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-82 էջ, Հայաստան
|
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների եվ երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 111-118 էջ
|
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3 ապրիլ-հունիս, 177-181 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Բյուջետային համակարգի կատարելագործման ուղիները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 63-69 էջ, Հայաստան
|
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2017 | Article
1-րդ տարեկան գիտաժողովի նյութերի («Հայաստան-25») ժողովածու: 2017թ․, 1, 8 էջ էջ, Հայաստան
Աբրահամյան Վ. Գ. , Ավագյան Ա. Ղ.
ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի գործունեության վերլուծությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 3-4, 44-45 էջ, Հայաստան
Abrahamyan V. , Grigoryn V., Sahakyan M., Martirosyn G.
New silk road: comarative analyisis and ways for developing alternative routs
2017 | Article
Trans motauto world. 2017, 5, pp. 199-200
Liana Karapetyan
ՀՀ-ում ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխման հիմնահարցի շուրջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 69-79
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am