Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Կոռուպցիան որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք. Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խնդիրները և մոտեցումները
2017 | Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 531-541
|
Т. С.Овакимиян , С. А. Овакимиян
Вопросы оценки и обеспечения финансовой стабильности в странах с переходной экономикой
2017 | Article
Structural and innovative problems of economic development, 2017, 390-393 pp.
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7-8 (203-204), էջ 133-137
|
Տաթեվիկ Ռաֆյան, Սարգիս Ղանթարջյան
Բարդ արտադրաեղանակ ունեցող գործընթացների կառավարման համակարգերի մշակման փորձի մասին
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, 2017, 10, էջ 254-259
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Davit Abgaryan
ՀՀ-ում էլեկտրոնային առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական աղբյուրների վերլուծություն
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 40-51
|
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
Պետական և մասնավոր սեփականության արդի հիմնահարցերը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 58-73
|
Хачатрян К. Г. , Акулич И. Л., Сверлов А. С.
Маркетинговые стратегии белорусских и армянских предприятий в условиях формирования и развития ЕАЭС
2016 | Article
“Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития” XVII международная научная конференция. 2016, стр. 8-9
Սահմանադրական ախտորոշման և մշտադիտարկման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Article
ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: 2016, 25-40 էջ
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am