Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
ՀՀ տնտեսության պետական կառավարման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները
2018 | Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 17-27 էջ
А.Х.Маркосян , О.В.Токмаджян, Г.А.Иванян
О методике oценки ущерба от воздействия селей
2018 | Article
Ометодике oценки ущерба от воздействия селейСелевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. Труды 5-й Международной конференции, 2018, 476-482 էջ
Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
2018 | Book
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման
Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն
2018 | Book
Մեկնարկ, 2018, 160 էջ
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը գործարարության զարգացման գործընթացում
2018 | Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. ՀՊՏՀ Գիտաժողովի նյութեր Երևան 2018թ.: Էջ 21-25
Պետական գույքի կառավարումը զարգացած երկրների օրինակով
2018 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5-6 (213-214), 2018, էջ 150-154
Саргсян Г. Л., Геворгян Р.А., Кочинян Н.С.
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой.
2018 | Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,2018 , 12/527
Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական աճի վրա
2018 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ), Երևան, 2018թ, հ.15, № 3, Էջ 349-354:
Միրզոյան Վ.
Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն (մենագրություն)
2018 | Book
Երևան: Մեկնարկ, 2018 թ., 160 էջ: