Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում
2016 | Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ
Պետական-մասնավոր գործընկերություն. պետության և գործարարության փոխգործակցության նոր միտումները
2016 | Article
Հանրային կառավարում, 2016, 2, 104-113 էջ
|
Տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումները նոր իրողությունների և ապագայի ակնկալիքների համատեքստում
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016, 2, 7-12 էջ
|
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ՀՀ և ԻԻՀ միջև
2016 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները, 2016, 1(23) , 20-25 էջ
Թորոս Թորոսյան , Անվար Յուսեֆի
Հայ-իրանական արտաքին առևտրի ազդեցությունը ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական աճի վրա
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016, # 1հունվ.-մարտ, 132-136 էջ
Սարգիս Ղանթարջյան , Նարե Թադևոսյան
Foreign Direct Investments in Armenia: Opening the Doors is Not Enough to Attract Investment
2016 | Article
Caucasus Analytical Digest, 2016, 82, pp. 2-5
|
Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ
|
Об ожиданиях делового сообщества Армении от участия страны в ЕАЭС
2016 | Article
Այլընտրանք, 2016, 1, 7-13 էջ
|
Современные реалии и их воздейтвие на экономиеские кризисы
2016 | Article
Проблемы теории и практики управления, 2016, 6, стр. 120-126
|
Политика государства в области обеспечения энергетической безопасности: вопросы теории и практики
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13,3, 49-54 էջ
|