Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6 (189-190), 10-13 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 9-10 (193-194), 58-60 էջ
|
Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի միասնական կառուցվածքը
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, #11-12 (195-196), 10-13 էջ
|
ՀՀ տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և հեռանկարները
2016 | Article
Հայկական Բանակ, 2016, 3 (89), 37-54 էջ
|
Հայաստանի տնտեսությունը փորձությունների և զարգացման հնարավորությունների փուլում
2016 | Article
Հայաստան-2016: Չսերտած դասեր, 2016, 36-54 էջ
|
Khachatryan Nonna , Hamed Mirzaei
Taxation: Comparative Interpretation Between US and Armenia
2016 | Book
"Arsen Jhamharyan" publishing house. 2016, 98 p.
|
Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ
|
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքային էկոնոմիկա
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 276 էջ
|
Ն. Ն. Խաչատրյան , Հ. Ա. Խալաթյան
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարում
2016 | Book
«Արսեն Ժամհարյան» տպարան: 2016թ․, 84 էջ
Համակարգչային պրակտիկում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am