Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Վարսենիկ Սարգսյան
ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեսքտում
2018 | Article
ՀՊՏՀ Բանբեր (3), 2018, Էջ 94-101
Վարսենիկ Սարգսյան
Անվճարունակության կանխարգելման կառուցակարգային և օրենսդրական բարելավումների հիմնահարցերը
2018 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ, Պարբերական գիտական ժողովածու, Գիրք 11, 2018, Էջ 251-262
|
Vahagn Tepoyan
Ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 62-75
|
N. D. Margaryan
A boundary for the existence of solution to the maximum entropy problem applied in European call options (Եվրոպական “քոլ”-օպցիոններում կիրառված մաքսիմալ էնտրոպիայի խնդրի լուծման գոյության համար անհրաժեշտ սահմանային դեպքերը)
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-7
|
Զարգացման բանկերի և համահայկական փոխառու միջոցների դերը տնտեսական առաջընթացի ապահովման գործում
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 54-65
|
Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ
Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2018 | Article
«ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159
|
R. A. Gevorgyan , N. D. Margaryan
Existence of maximum entropy problem solution in a general n-dimensional case
2018 | Thesis
Emil Artin International Conference. 2018, 54-55 pp.
|
Геворгян Р. А. , Маргарян Н. Д.
Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
2018 | Article
Управление финансовыми рисками. 2018, 01(53), стр. 12-23
|
Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Article
Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194
|