Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
Саргсян Г. Л. , Маркосян А. Х. , Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.
Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства
2016 | Book
Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան
Հայաստանում ՀՆԱ-ի, արտահանման ու օտարերկրյա ներդրումների միջև երկարաժամկետ հավասարակշռության գնահատումը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 57-66
|
Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ
2016 | Book
Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան
Սահմանադրականության մակարդակի գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 104-113 էջ, Հայաստան
|
Կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տնտեսագիտական կրթության բարելավման մեթոդաբանական մոտեցումներն այդ համատեքստում
2016 | Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 13-21 էջ, Հայաստան
|
Հասարակական-տնտեսական զարգացման հայեցակարգային տեղաշարժերի արդի դրսևորումները. գիտելիքը և կրթությունն այդ համատեքստում
2016 | Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: 2016թ․, N1, 15-24 էջ, Հայաստան
|
Տնտեսական ակտիվության էվոլյուցիան Հայաստանում, պատճառահետևանքային դրսևորումները և արդի խնդիրները
2016 | Article
«ԷԿՈնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային վերլուծական եռամսյա պարբերական: 2016թ․, N31, 50-54 էջ, Հայաստան
|
Տնտեսական ակտիվության ժամանակագրական դրսևորումները էթնո-հայեցակարգային առանձնահատկությունները
2016 | Article
«ԷԿՈնոմիկա» տնտեսական, հասարակական, կրթամշակութային վերլուծական եռամսյա պարբերական: 2016թ․, N31, 59-64 էջ, Հայաստան
|
Մենեջմենթի հիմունքների դասավանդման մոտեցումների առանձնահատկությունները
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2016թ․, 1-2(185-186), 18-21 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am