Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
А. Мартиросян, М. Буниатян
Институциональное значение прогнозов демографического развития в Республике Армения
2016 | Article
"Интеграция теории, методологии и практики в современных науках и образовании". 2016, стр. 45-49
ՀՀ տնտեսությունում գիտական արդյունքի առևտրայնացման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 4: 2016, 23-29 էջ, Հայաստան
|
Անտոնյան Քրիստինե , Գյոլչանյան Շուշանիկ
ՀՀ Գյուղատնտեսական ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հնարավորությունները
2016 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցերը: 2016, 17-22 էջ, Հայաստան
|
Կարինե Զուրաբյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ոչ ֆինանսական հաշվետվողականությունը որպես կորպորատիվ հաշվետվողականության տեսակ
2016 | Article
Հաշվային տեղեկատվական համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 2016, 25-37 էջ, Հայաստան
|
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
Саргсян Г. Л. , Маркосян А. Х. , Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.
Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства
2016 | Book
Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան
Հայաստանում ՀՆԱ-ի, արտահանման ու օտարերկրյա ներդրումների միջև երկարաժամկետ հավասարակշռության գնահատումը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20), էջ 57-66
|
Սփյուռքի ներդրումային ներուժի բարձրացման ուղիները ՀՀ տնտեսության մեջ
2016 | Book
Մենագրություն: Գասպրինտ, 2016թ․, 152 էջ, Հայաստան, Երևան
Սահմանադրականության մակարդակի գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 104-113 էջ, Հայաստան
|
Կրթության զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. տնտեսագիտական կրթության բարելավման մեթոդաբանական մոտեցումներն այդ համատեքստում
2016 | Article
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 13-21 էջ, Հայաստան
|