Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Սոցիալական քաղաքականություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Book
Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան
Кантарджян С. Л. , Айриян А. А.
Оценка инновационного потенциала изобретений и полезных моделей, зарегистрированных в сфере сельского хозяйства республики Армения
2017 | Article
Научный результат. Экономические исследования. 2017, 1, 27-30
|