Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան
|
Հայկ Մնացականյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան
|
Хачатрян Н. Н. , Халатян А. А.
Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности
2017 | Article
Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 2017, Часть1, стр. 397-400
|
Consumption of energy resources and their impact on the environment. Solution of the models of optimality for clean development mechanism
2017 | Article
SINERGIA. Sistematic and sustainable energy efficiency in Armenia. Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan. 2017, 1, pp. 28-33
|
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2017թ․, 1(24), 22-29 էջ, Հայաստան
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի մակրոկառավարման առանձնահատկությունները
2017 | Article
Հանրային կառավարում: 2017թ․, 1, 32-38 էջ, Հայաստան
|
Strategic Accounting Model In Agribusiness
2017 | Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia. 2017, 1, pp. 80-83
|
Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում
2017 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան
|