Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի զարգացման եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Article
Երեւան, 2017, 168 էջ
Consumption of energy resources and their impact on the environment. Solution of the models of optimality for clean development mechanism
2017 | Article
SINERGIA. Sistematic and sustainable energy efficiency in Armenia. Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan, 2017, 1, pp27-31
Չընդհատվող (LLL-Life long learning) կրթությունը` որպես էներգաարդյունավետության եւ վերականգնվող էներգետիկայի օգտագործման երաշխիք
2017 | Article
Էներգաարդյունավետության եւ էներգածնայողության հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողով, 2017, էջ 70-72
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia
2017 | Article
Oldenburg, 2017, էջ 50-53
Производство электроэнергии в Армении и его экономические и экологические последствия
2017 | Article
Օдиннадцатая годичная научная конференция, 2017, էջ 96-103
Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ
2017 | Book
«Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարտիրոսյան Ա. , Պետրոսյան Ա.
Տնտեսվարող սուբյեկտի բանականության կանխավարկածի մարժինալիստական ընկալման ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները
2017 | Article
Հումանիտար գիտու¬թյունների հիմնախնդիր¬ները քաղաքակրթու¬թյան մարտահրավեր¬նե¬րի համատեքստում (Գլաձորյան քննարկում¬ներ). Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի պրոֆե-սորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութե¬րորդ գիտական նստա-շրջանի հոդվածների ժողովածու. – Եր: Գլա¬ձոր, 2017 թ., էջ 111 – 119:
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2017 | Book
Երևան, 2017 թ., 84 էջ:
Սամսոն Դավոյան , Ա. Սարգսյան
Իրավունքի գերակայության մակարդակի գնահատումը համաթվի միջոցով
2017 | Article
«Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողով, 2017, էջ 80-87
Սամսոն Դավոյան , A. Sargsyan, A. Davoyan
The Concept Of The Rule Of Law And Its Assessment Through Integral Index
2017 | Article
19th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Presenting Melbourne, AUSTRALIA, 2017, pp. 65-72, ISSN 1849-689X 7543