Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Մարգարիտա Եղիազարյան , Մարտիրոսյան Ա.
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման տնտեսական և ռազմաքաղաքական ասպեկտների կոորդինացման հիմնախնդիրները
2017 | Article
ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական Ազգային Հետազոտական համալսարանի «Հայկական Բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված. Աշխատանքային տետրեր 3 – 4 (43 – 44). – Եր.: 2017 թ., էջ 124 – 141
Structural Changes of Economy and Labor Market Development
2017 | Article
Актуальные проблемы устойчивого экономического и социального развития регионов. Материалы XI Международной научно-практической конференции, “Апробация" научно-издательский центр, г. Махачкала, Россия, 2017 г, стр 7-78
Методы оценивания отдачи от образования
2017 | Article
Հումանիտար գիտությունների հիմնախնդիրները քաղաքակրթության մարտահրավերների համատեքաստում /Գլաձորյան քննարկումներ/:Երևանի <<Գլաձոր>> համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութերորդ գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2017թ, էջ 156-163
Տնտեսական աճն ու ռեսուրսների ապահովվածության հիմնահարցը պատմական զարգացման տարբեր ժամանակաշրջաններում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 7 - 8 (203-204), էջ 133 – 137
Լևոն Խաչատրյան , Ն. Գ. Մնացականյան, Լ. Հ. Աղաջանյան
Ավիաընկերության տնտեսական արդյունավետության ցուցանիշները
2017 | Article
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Մաս 2, Երևան, 2017, էջ 673 – 678
Structural and innovative problems of economic development
2017 | Article
Proceedings of materials of international scientific conference dedicated to the 65th birth anniversary of professor George Tsereteli, Tbilisi,2017, pp, 390-392
Ֆինանսական և կառավարչական հաշվառման առանձնահատկությունները կազմակերպություններում
2017 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական հոդվածների ժողովածու - 1(24), Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Երևան 2017, էջ 22-29
The Issues of the Public Debt of the Republic of Armenia. Research Result.
2017 | Article
Economic Research Vol.3, N1, 2017, Belgorod State National Research University, 2017. – pp.16-20. http://rreconomic.ru/journal/download/1001
The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia.
2017 | Article
Scientific Bulletin N6(248 2017) Odessa National University of Economics 2017. pp–32-41. http://n-visnik.oneu.edu.ua/files/archive/nv_6_(248)_2017.pdf
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Article
2017 | Article, Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am