Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները
2017 | Article
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks, 2017 | Article
On Armenian Migration Economic Circles.
2017 | Article
Materials of the International Conference "Problems of energy and energy savings", Yerevan, 2017.
ՀՀ բնակչության միգրացիայի դետերմինանտները և դրանց փոփոխության դինամիկան 2008-2015թթ.
2017 | Article
<<Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր>> ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան: ԵՊՀ ԵԳՄ, 2017:
Հակոբյան Ե., Չախոյան Գ.
ՀՀ համայնքներում մակերևութային ջրերի որակի գնահատում:
2017 | Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N 9-10 (205-206), 2017, էջ 156-161:
ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի միտումները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», No. 3 (24), 2017, էջ 54-68:
Chakhoyan G. , Hakobyan Ye.
Territorial Development Index: Case Study of the Republic of Armenia.
2017 | Article
Proceedings of Engineering Academy of Armenia (PEAA), Vol.14, No. 3, pp. 355-361.
ՀՀ բնակչության արտագաղթի որոշիչների դինամիկայի վերլուծություն
2017 | Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N 3-4 (199-200), 2017, էջ 33-35:
ՀՀ բնակչության արտագաղթի որոշիչները:
2017 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ), Հ. 14, N 1, 2017, էջ 36-40:
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, հ. 1, 2017թ. Էջ՝ 33-42։
Անցումային տնտեսություններ․ տեսության և վերափոխումներիհարցերի շուրջ
2017 | Article
Եր․։ Լիմուշ հրատ․, 2017․-158էջ։
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of Economics,
Professor Hayk Sargsyan

Dean's office: (+374 60) 71-06-42
(inner line 76-42),
economics@ysu.am