Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Պետական սեփականության իրավունքի բարեփոխումները և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Book
«Անկախությունը և ազատական բարեփոխումները» գրքում (էջ 61-84-ը), Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 272 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է․Մաթևոսյան
Բաժնետիրական սեփականության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում – Հատոր 1)։ Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 32-51
Աշոտ Մարկոսյան , А.Г.Захарян
Проблемы инновационного развития экономики Республики Армения, Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития
2020 | Article
Материалы III Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 28 мая 2020 г.), Екатеринбург Изд.-во Уральского государственного экономического университета, 2020, с.154-157
Աշոտ Մարկոսյան , E.N.Matevosyan, S.H.Tokmajyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia
2020 | Article
Bulletin of High Technology, N 3 (14) / 2020, Stepanakert, pp. 59-74
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը
2020 | Book
«Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ:
Հայկ Սարգսյան , Գևորգյան Ռ․, Մինասյան Կ․, Մխիթարյան Ժ․, Զաքարյան Հ․
ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները
2020 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 162 էջ,
Նոր արտադրանքի մշակման ու ներդրման գործընթացների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2020 | Article
Հայկական տնտեսագիտական հանդես, 2020թ., # 1, էջ 156-171:
Пути повышения эффективности на стадии внедрения в производство новой продукции
2020 | Article
Четырнадцатая Годичная научная конференция (2-4 декабря 2019г.), Сборник научных статей. Ер.: Изд-во РАУ, 2020, 6 с.
Գագիկ Եգանյան , Գ. Գալստյան
Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2020թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 168 էջ
Գագիկ Եգանյան , Տ. Հարությունյան
Միգրացիա և լրագրություն
2020 | Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2020թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 259 էջ