Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Lilit Yu. Dadayan

Associate Professor | Chair of Management and Business
Education
2001- 2004: Ph.D., Candidate Department of Economics, Yerevan National Institute of Economy
1989-1994: Diploma of Economics, Department of Economics, Yerevan National Institute of Economy

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Professional Experience
2019 - Present: ASUE Rector's Advisor for Students Affairs
2017 - Present: Member of ASUE Board
2017 - Present: Member of Expertise Board of “AMBERD” Research Center, Armenian State University of Economics
2015-2016: Researcher, “Motivation in Higher Education” Scientific-Research Group, Armenian State University of Economics
2014-2015: Researcher, “Motivation in Education”, Scientific-Research Group, Armenian State University of Economics
2011 – Present: Associate Professor, Chair of Marketing, Armenian State University of Economy
2009 – Present: Associate Professor, Chair of Management and Business, Yerevan State University
2009-2013: Associate Professor, Department of Economics, Armenian State Agrarian University
2006 - 2009: Assistant Professor, Chair of Management, Armenian State University of Economy
2002 - 2004: Researcher, Yerevan National Institute of Economy
2000 - 2002: Lecturer, University after M. Khorenatsi
1997 - 2000: Teacher, School # 33 named after M. Nalbandian

Academic Courses
• Principles of Marketing
• Public Relations
• Cross-Cultural Marketing
• Innovation Marketing
• Consumer Behavior
• Organizational Behavior
• Leadership

Scale of professional interests
• Education quality management
• Problems of Increasing Motivation in the Field of Higher Education

Languages
Russian - fluent, English - fluent

E-mail
lilitdadayan@ysu.am

Լիլիթ Դադայան , Բադալյան Մ․ Վ․
Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում
2016 | Monographie
Եր․, Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2016-108 էջ
Նորամուծությունների մարքեթինգ
2016 | Manual
Դասընթացի ծրագիր և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ հեռակա ուսուցման ուսանողների համար, Երևան «Տնտեսագետ», 2016թ.
Լիլիթ Դադայան , Աթոյան Վ.
Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության ապահովման արդի խնդիրների շուրջ
2015 | Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 3 (39), 2015, էջ 136-150
Lilit Yu. Dadayan , Բադալյան Մ., Նիկողոսյան Մ.
Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական գործունեության շահադրդման խնդիրները
2015 | Article
«Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 2 (38), 2015, էջ 44-54
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Book
Մեթոդական ցուցումներ «Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային նախագիծ կատարելու համար. Եր.: ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ
Լ. Յու. Դադայան , Ա. Ս. Շահբազյան
ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում
2013 | Book
Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013, 20 էջ
L. Dadayan , A. Shahbazyan
Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of Organizations
2011 | Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, стр. 161-166
Л. Ю. Дадаян , А. С. Шахбазян
Сущность и специфика управленческих решений
2010 | Article
ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2010, стр. 138-143
Սնանկացման գործընթացի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
2008 | Article
«Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական համաժողովի նյութեր, Երևան 2008, էջ 81-85
Հայաստանի Հանրապետության մարզերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում
2004 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 50-51
Ապրանքաշրջանառության (արտահանման) ծավալի փոփոխման միտումների կանխատեսման մի մոդելի շուրջ
2004 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 2-3 (37-38), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2004 թ., էջ 72-73
Գծային կոդի նշանակությունը և կիրառման անհրաժեշտությունը
2003 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 14-15 (34-35), հոկտեմբեր - նոյեմբեր, 2003 թ., էջ 135-136
Կանանց զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2003 | Article
Տնտեսական կայունացման և զարգացման հիմնախնդիրները ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ասպիրանտների 18-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան 2003 թ., էջ 68-71
Աշխատաշուկայում կանանց զբաղվածության հնարավորությունների ընդլայնում
2003 | Article
Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա տեսական և գիտագործնական հանդես, թիվ 10-11 (30-31), օգոստոս - սեպտեմբեր, 2003 թ., էջ 165-167