Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Alvard A. Kharatyan

Associate Professor | Department of Mathematical modeling in Economics
Alvard Alb. Kharatyan
Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University

Education
1988-1992: Postgraduate study in "General Economics", Yerevan State University
1982 - 1987: Faculty of Economical Cybernetics, Yerevan State University

Academic Degree
Title: Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Professional Experience:
2006 - up to date: Associate Professor at the Chair of Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
2001-2006: YSU, Faculty of Economics, Chair of Mathematical Modeling in Economics, Assistant,
1992-2001: YSU, Faculty of Economics, Chair of Economical Theory, Assistant,
1987-1992: Armenian SSR State Plannings Institute of Planning and Economics, The department of special programs, researcher.

Academic Courses
Intermediate Macroeconomics, Intermediate Microeconomics, Econometrics.

Scale of professional interests
Econometrics, Study of socio-economic problems of Economics,
State economic policy issues, mathematical methods and models in economics.

Languages
Russian - fluent, English – fair (Upper Intermediate Level-CEFR B2).alvardkharatyan@ysu.am

Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Վ.Կ. Կոպարանյան
ՀՀ հիփոթեքային ֆինանսավորումը և տների գները
2020 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2020, Հ. 17, № 1, էջ 34-40:
ՀՀ արտաքին անձնական տրանսֆերտների մակրոտնտեսական ազդեցության գնահատումը:
2020 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, № 3, էջ 27-42:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
Զբոսաշրջության ազդեցության գնահատումը ՀՀ ՀՆԱ-ի վրա և դրա զարգացման հեռանկարային ուղղությունները:
2020 | Article
Լրաբեր Հայ-ռուսական համալսարանի, Սերիա` Հումանիտար եվ հասարակական գիտություններ, 2020, № 2, էջ 71-84:
Ա. Խառատյան , Վ. Տիգրանյան
ՀՀ ՀՆԱ-ի և դրա ծախսային բաղադրիչների փոխազդեցության գնահատումը սխալների ուղղման վեկտորական (VEC) մոդելի կիրառմամբ
2020 | Article
ՀՊՏՀ 28-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2020, էջ 388-403:
Ա.Ա. Խառատյան , Ս.Գ. Սարգսյան, Ի.Ա. Չուխաջյան
ՀՀ տնտեսական աճի, պետբյուջեի հարկային մուտքերի և զբաղվածության վրա օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցության գնահատումը:
2019 | Article
Հայաստանի Ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2019, Հ. 16, № 2, էջ 121-127:
Տրամաբանական ռեգրեսիան որպես մարքեթինգի գործիք
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 40-49
|
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ
|
Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75
|
Alvard Kharatyan , Aspram Shadyan
Եվրասիական տնտեսական միությանը ՀՀ անդամակցելու հնարավոր հետևանքների որոշ քանակական գնահատականներ
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 65-75
|
Нейросетевые технологии в задачах прогнозирования
2015 | Article
Международная научная конференция "Экономика и управление", 2015, 126-131 стр.
|
Գլոբալ անհավասարություն և աղքատություն. արդի հիմնախնդիրները
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 35-46
|
Արհեստական նեյրոնային ցանցերի կիրառումը տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման մեջ (ՀՀ-ում գնաճի կանխատեսման օրինակով
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 561-573
|
ՀՀ տնտեսական աճը և սոցիալական հիմնախնդիրները
2013 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր. ՀՃԱԼ. Երևան, 2013 թ., Հ10, N1, էջ 5-11
Ա.Խառատյան , Ն. Քոչինյան , Ա.Համբարձումյան
Механизмы создания структурных инструментов в РА
2012 | Article
VIII – ая Международная школа-семинар“Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
Многомерный статистический анализ социально-экономических показателей РА
2012 | Article
VIII – ая Международная школа-семинар “Многомерный статистческий анализ и эконометрика” Москва, 2012, с. 158-159
A. A. Kharatyan , M. Vahramyan, A. Hambardzumyan
ՀՀ արտաքին առևտրատնտեսական կապերի տնտեսաչափական վերլուծությունն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանն անդամակցության համատեքստում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 43-50
|
Սոցիալական հիմնական զարգացումների վերլուծությունը Հայաստանի անցումային տնտեսությունում
2011 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2011, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, էջ 44-54
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Эконометрический анализ рынка труда Республики Армения
2008 | Article
Вестник Инженерной Академии Армении (ВИАА), 2008, Т5, №1, с. 3-8
Женская миграция и ее социалхно–экономические последствия
2008 | Article
Вестник инженерной академии Армении. 2008г., Т.5. N3, стр. 313-316
Женская миграйия и ее социально-экономические последствия в Армении
2008 | Article
Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008. Т5, №3, с. 313-316
Ուոլտեր Նիկոլսոն, Միկրոտնտեսագիտություն
2007 | Book
Երևան, 2007թ. 318 էջ
ՀՀ միգրացիայի որոշիչների էկոնոմետրիկ վերլուծություն
2005 | Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա 2005,N 8-9, (56-57), մայիս-հունիս, էջ 156-159
ՀՀ միգրացիոն գործընթացները անցումային ժամանակաշրջանում
2005 | Article
ՀՀ Սոցիալ-Տնտեսական Արդի Հիմնախնդիրները (գիտական հոդվածների ժողովածու – 6), ՀՀ Ֆին. և Էկոնոմ. Նախար. Տնտեսագիտական Հետազոտությունների Ինստիտուտ, 2005, էջ 60-68
«Համակարգչային տեխնոլոգիաները տնտեսաչափական վերլուծություններում» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան 2004, էջ80-86
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր «Սոցիալական տնտեսագիտություն» առարկա
2004 | Article
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր, Երևան, 2004թ., էջ 28-30
ՀՀ աշխատանքի շուկան և բնակչության արտագաղթը
2004 | Book
Կրթությունը և Գիտությունը Արցախում: Հ. 5-6, Եր. 2004, էջ 127-132
«Սոցիալական տնտեսագիտություն» դասընթացի ծրագիրը
2004 | Article
ԵՊՀ, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր: Երևան, 2004, էջ 28-31
Ա. Խառատյան , Գ. Դինգչյան
Աշխատանքի շուկայի «ձևավորման» գործընթացը անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2004 | Article
ԵՊՃՀ, Երիտասարդ տնտեսագետների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Հ. 1, Երևան 2004, էջ 74-81
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
Բնակչության կենսամակարդակի շերտավորումը պայմանավորող գործոնները անցումային տնտեսությամբ երկրներում
2003 | Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, N10-11 (30-31), օգոստոս-սեպտեմբեր, 2003թ., էջ 184-189
ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման վրա
2003 | Article
ՀՊՃՀ 70 ամյակին նվիրված ուսանող տնտեսագետների առաջին գիտաժողով, նյութերի ժողովածու, Երևան, 15-17 մայիսի, 2003թ., էջ 42-48
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Киракосян Ш.В., Харатян А.А.
Повышение уровня автономности функциони¬рования экономики республики в экстремальных условиях
1991 | Article
Проблемы развития экономики Армении в условиях перехода к рыночным отношениям, НИИЭП, «Айастан, Ереван 1991, С. 146-150
Арутюнян Р.И., Харатян А.А.
Вопросы формирования нормативно-финансового механизма
1988 | Article
Проблемы совершенствования регионального планирования народного хозяйства, НИИ Экономики и Планирования при Госплане Армянской ССР, Ереван 1988, С. 169-174
Проблема совершенствования ценообразования и налог с оборота
1987 | Article
44-ая Студентческая Научная Конференция КГУ, Секция Кибернетики, Киев, 1987, С. 112-115