Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Grisha A. Gharibyan

NAS RA Associate Member, Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1961 - 1963: Aspirant, Moscow State University
1949 - 1954: Graduate of Faculty of Economics, Yerevan State University

Academic degree
2000: Corresponding Member of National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
1978: Title of Professor
1976: Doctor’s Degree in Economics
1964: Title of Docent
1963: Candidate’s Degree in Economics

Professional experience
2009 - to present: Honorary Head of the Department of Economics Theory, Faculty of Economics, YSU
1991 - 2008: Head of the Department of Economics Theory, YSU
1978 - 1991: Head of the Department of Political Economy, YSU
1993 - 2000: Dean of the Faculty of Economics, YSU
1978 - 1991: Vice-Rector for Educational Works, YSU
1964 - 1976: Docent, Department of Political Economy, YSU
1954 - 1961: Assistant Professor, Department of Political Economy, YSU

Participation in grant projects (present and past)
Supervisor of the Scientific Research Groups of the Grants on
1.“The Labour Market Analysis of the Republic of Armenia”,
2. “The Features and Regulation Problems of the Primary Accumulation of Capital, Wealth and Income Polarization in the Transitional Economy of the Republic of Armenia”

Languages
Fluent Russian, Basic Knowledge of English

Professional membership
Chairman of the Methodical Council of Faculty of Economics, YSU
Chairman of YSU Scientific Degrees Awarding 015 Professional Council

Awards received
2010: An Official Letter of Thanks from the Prime Minister of the RA
2010: Memorable Gold Medal of Armenian State University of Economics
2010: Memorable Silver Medal after V.Hambardzumyan of National Academy of Sciences of the RA
2010: The Second Gold Memorable Medal of YSU
2004: Honorary Diploma of Ministry of Education and Science of the RA
2000: The Gold Memorable Medal of YSU
2000: “Movses Khorenatsi” Government Order

Firuza Mayilyan, Grisha Gharibyan , Razmik Isahakyan
Տնտեսական մրցակցությունը և համագործակցությունը սոցիալական կապիտալի համատեքստում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 41-48
|
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Grigor Gharibyan , Arno Hovakimyan
Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հեռանկարները ՀՀ սոցիալ-տնտեսական ու էկոլոգիական խնդիրների լուծման համատեքստում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 24-33
|
Բնակչության առողջությունը՝ մարդկային կապիտալի բաղադրամաս. կորուստները և կանխման հիմնախնդիրները
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 180-193
|
Գործազրկությունը և մարդկային կապիտալի կորուստները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 354-366
|
Ղարիբյան Գ. , Իսահակյան Ռ.
Միգրացիան արտագաղթի տեսակ և դրա զարգացումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 55-70
|
Բնակչության եկամուտների բաշխման և վերաբաշխման հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության անցումային տնտեսությունում
2011 | Book
Երևան, 2011թ.,140 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակումը և հարստության բևեռացումը
2011 | Book
Տարեգիրք, Երևան,2011թ.,82 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Book
ԵՊՀհրատարակ.,Երևան, 2008թ., 150 էջ
Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում
2006 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217
|
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
|
«Մարդկային զարգացման հիմունք¬ներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր: Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթականծրագիր
2004 | Article
Երևանի համալս.հրատ., 2004թ., էջ 25-27
Ղարիբյան Գ. Ա. , Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ. , Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա.
«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար
2004 | Book
Երևան, 2004թ.228 էջ
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա.Խ.Մարկոսյան, Հ.Հ.Ասատրյան
Մարդկային զարգացման հայեցակարգը և մարդկային կապիտալի զարգացման աստիճանի գնահատումը
2004 | Article
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր2004 թ., էջ 114-117
Գլոբալացման պայմաններում համաշխարհային միգրացիայի դրսևորումների հարցի շուրջ
2004 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ.,N 10-11էջ 130-133
Միգրացիան ԱՊՀ տարածքում
2004 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, #10-11, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 2004թ., էջ 133-132
Միգրացիան ԱՊՀ ինտեգրացիոն տարածքում
2004 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2004 թ., N 10-11էջ 133-135
|
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողությունների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 23-29
|
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 3-10
|
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ձեռնարկության շահագրգիռ կող¬մերի դինամիկ հավասարակշռումը. Համագործակցության կենսունա¬կու¬թյունը և արդյունավետությունը
2003 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.N 14-15, էջ 42-45
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ֆինանսական ակտիվների եկա¬մտա¬բերության և ռիսկայնության միջև հարաբերակցության կախվա¬ծությունը ժամանակային գործոնից. Մեթոդաբանությունը և իրական զարգացումները
2003 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 10-11, էջ 62-69
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Ձեռնարկության այլընտրանքային առաքելությունների կարևորության վրա ռազմավարական իրողություն¬ների և տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցությունը
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 3,էջ 23-29
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրներ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003թ, N 1,էջ 43- 52
Կ. Ավետիսյան, Գ. Ղարիբյան
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2003 թ.,N 1էջ 37-42
Ետսոցիալիստական հասարակության սոցիալական կառուցվածքի ուսումնասիրության մեթոդաբանական մոտեցումներ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, 2003թ, Հ.2(110), էջ 3-10
Գ. Ա. Ղարիբյան , Ա. Գ Խուրշուդյան
Կապիտալի շարժունակության ազդեցությունը հայրենական ձեռնարկությունների գործունեության վրա
2003 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2003 թ.,N 4-5,էջ 102-105
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42
|
Անցումային տնտեսության բաշխման հարաբերությունները և բնակչության կենսամակարդակի շերտավորման ու սոցիալական արդարության հիմնախնդիրները
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 43-52
|
Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի» 1(109), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002, N 1 /106/,էջ 148-152
«Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման» առանձնահատկությունները պլանայինից շուկայական տնտեսության անցման շրջանում
2002 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Երևան, 2002թ.,էջ 4-9
Ձեռնարկության կառավարման հարցի շուրջ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 148-152
|
Դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը (հատուկ հետազո¬տու¬թյան նյութերով)
1999 | Article
ԵՊՀ – 80Գիտական նստաշրջան Երևան, 1999թ.
Population Stratification of Armenia: the Realities of Social Economic Transformations
1999 | Article
Russian Academy of Sciences, Society and Economy,#6, 1999
Ներդրումային ուղենիշի դերը ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատման ընթացքում
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 120-125
|
Ղարիբյան Գ.Ա. , Մարզպանյան Հ.Ա.
Բնակչության կենսամակարդակը ՀՀ-ում. ՀՀ տնտ. և ձեռնարկա-տիրության զարգացման արդի խնդիրներըiving Standard in the Republic of Armenia: the Current Problems of Economy and Proprietorship Development in the Republic of Armenia
1998 | Book
ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրության զարգացման արդի խնդիրները, Ազգային գիտաժողովի նյութեր, «Նոյանտապան» Երևան, 1998 թ.
IHE Lecturers: the Unprotected Middle Class
1998 | Article
Yerevan, 1998
Բնակչության եկամուտների և կենսամակարդակի փոփոխությունների միտումները Հայաստանում (1980 - 90 թթ.)
1998 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 27-41
|
Բուհի դասախոսի սոցիալ-տնտեսական նկարագիրը
1997 | Book
«Փոփոխվող հասարակություն» ամսագիր, սոցիալական քաղաքականություն, Երևան, 1997թ.
The Present and Future of Economics Department of Yerevan State University
1995 | Book
Center of Strategic Social Economics Research, 1995
Population Income Differentiation: Poverty and Scanty Means Families
1995 | Article
Economic Education and Policy Analysis During the National Transition. Yerevan, 1995
The Social Problems of Population Living Standard in Armenia
1995 | Book
UNESCO, 1995
Գիտական աբստրահման մեթոդի կիրառումը Կ. Մարքսի «Կապիտալսւմ»
1974 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (24), Երևան 1974թ., էջ 3-10
|