Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Hayk G. Mnatsakanyan

Professor | Chair of Finances and Accounting
Education
2017: Professor
2013: Doctor of Economics degree
2007: Associated Professor
2001: Candidate of Economic sciences degree
1998 – 2001: Post Graduate Study at Economics Faculty, Yerevan State University
1993 – 1998: Yerevan State University, Economics Faculty, Diploma of Excellence
1983 – 1993: #172 Secondary English School, Yerevan

Academic Degree
Doctor of Economics, Professor

Professional Experience:
2008 – up to now: Head of Finance and Accounting Department, Yerevan State University
2000 - 2008: Associated Professor at Finance and Accounting Department, Yerevan State University
2003 – 2004: Acting Head of Finance and Accounting Department, Yerevan State University
2000 – 2002: Senior specialist of Credit and Investment Department, Armenian Development Bank
1999 – 2000: Head of the Foreign Relations Department, Ministry of Post and Telecommunications

Academic Courses
Finance 1, Finance 2, Financial Institutions and markets, Financial management, Investment policy

Scale of professional interests
Public Finance, Corporate Finance, Investments, Accounting and Audit

Languages
Russian - fluent, English - fluent

h.mnatsakanyan@ysu.am

Հ. Մնացականյան , Մ. Սիսակյան
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրները միջազգային փորձի վերլուծության համատեքստում
2021 | Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 2, էջ 311-320
Հայկ Մնացականյան , Թ. Հովակիմյան
Ֆինանսական ինժեներիա
2020 | Manual
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան, Լուսակն հրատարակչություն, 2020թ. 233 էջ
Հայկ Մնացականյան , Վիկտորյա Բդոյան
Արժեթղթավորման Զարգացման Միջազգային Միտումներն Ու Հեռանկարները Հհ-Ում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 16-24 էջ
Հայկ Մնացականյան , Կարլեն Մարգարյան
Փմձ-Ների Ֆինանսավորման Հասանելիության Բարելավման Հիմնական Ուղիները Հհ-Ում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 4, 74-90 էջ
Implementation challenges of IFRS 9 impairment requirement in post-soviet countries' banks Accounting and accounting education in the digital society
2019 | Article
The international scientific conference VIII edition, 2019, p. 150-158
Հայկ Մնացականյան , Լ. Բաղդասարյան
ՖՀՄՍ (IFRS) 9 ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկերում
2018 | Article
“Այլընտրանք” եռամսյա գիտական հանդես, # 4, 2018, էջ. 65-74
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Article
2018, 127-132 Էջեր
Ներդրումային միջավայրի բարելավման արդի խնդիրները ՀՀ-ում Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները
2018 | Article
2018, 127-132 Էջեր
Հ. Գ. Մնացականյան , Գ. Գ. Խաչատրյան
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի կարգավորումը ՀՀ-ում
2018 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, Մաս II, էջ 242-249
|
Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան
|
Հայկ Մնացականյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան
|
Актуальные проблемы долларизации экономики в Республике Армения
2017 | Article
Вестник полоцкого государственного университета. Серия D: экономические и юридические науки. 2017, Серия D, стр. 71-74
|
Hayk Mnatsakanyan , Houshang Heidarian
Effect of Price of Petroleum Products on Macroeconomics Parameters
2017 | Article
International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 5, 289-303 pp.
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 128 էջ
|
ՀՀ Ֆինանսական կայունության ապահովման ռիսկերի կառավարման որոշ հիմնահարցեր
2015 | Article
Այլընտրանք, 2015թ․, 1, 57-65 էջ
|
The Modern Trends of the Auditing Market Formation in the Republic of Armenia (ՀՀ աուդիտորական ծառայությունների շուկայի ձևավորման ժամանակակից միտումները)
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 75-81
|
Հաշվապաhի և աուդիտորի արդի գործառույթները կազմակերպության գործունեության կայունության ապահովման համատեքստում
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 36-42
|
Աուդիտորական եզրակացության էությունը և հատուկ նպատակներով աուդիտը, Հայաստան
2011 | Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 4 (130), ապրիլ, 2011թ., 37-39 էջեր
Ռիսկերի գնահատումը և աուդիտորական ապացույցների կարևորությունը ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտում
2011 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N4 (130), ապրիլ, 2011թ., 35-37 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության արդի միջազգային ստանդարտները, Հայաստան
2011 | Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 3 (129), մարտ, 2011թ., 29-31 էջեր
|
Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ. հիմնական սկզբունքները և աուդիտորի պատասխանատվությունը
2011 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 3 (129), մարտ, 2011թ., 31-33 էջեր
|
Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկման ամերիկյան փորձը
2011 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 1, Երևան 2009թ. 110-116 էջեր
The significance of international auditing standard going concern during economic downturn
2010 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի 130.5, Երևանի պետական համալսարան 2010, էջ 80-86
The Significance of International Auditing Standard Going Concern during Economic Downturn («Գործունեության անընդհատություն». աուդիտի միջազգային ստանդարտի կարևորությունը տնտեսական ճգնաժամի պարագայում)
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 130.5, Երևան 2010թ., էջ 80-86
|
Աուդիտի որակի ապահովման հիմնական նախապայմանները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N6-7 (107-108), մայիս-հունիս, Երևան 2009թ., 72-74 էջեր
|
Աուդիտի դերը տնտեսական համակարգի արդյունավետության բարձրացման գործում
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 2, Երևան 2009թ., 133-140 էջեր
Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկման Եվրամիության չափանիշները
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 1, Երևան 2009թ., 103-109 էջեր
Աուդիտորի մասնագիտական վարքագծի կանոնների խախտման վտանգները և սահմանափակման միջոցները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 1-2 (102-103), հունվար-փետրվար, Երևան 2009թ., 79-81 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության կարգավորման Եվրամիության առանձին պահանջների հարցի շուրջ
2009 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2009թ., 174-177 էջեր
Աուդիտի որակի ապահովման հիմնական նախապայմանները, Հայաստան
2009 | Article
ֆինանսներ և էկոնոմիկա # 6-7 (107-108), մայիս-հունիս, 2009թ., էջ 72-74
Աուդիտորի մասնագիտական վարքագծի հիմնարար սկզբունքները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 1-2 (102-103), հունվար-փետրվար, Երևան 2009թ., 77-79 էջեր
|
Աուդիտորական գործունեության էությունը և խնդիրները
2009 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում 2, Երևան 2009թ., 125-132 էջեր
Աուդիտի կազմակերպման ժամանակակից մոտեցումները Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ
2009 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ Գիտական աշխատանքների ժողովածու, Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, 2009, էջ 217-226
Հայաստանում աուդիտի որակի վերահսկման Հաշվապահների միջազգային դաշնության մոտեցումների կիրառելիության խնդիրները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա N 6-7 (107-108), մայիս-հունիս, Երևան 2009թ., 74-75 էջեր
Adoption of International financial reporting standarts in Armenia
2008 | Article
Вестник МАНЕБ, Теоретический и научно-практический журнал, Том 13, N 4, вып. 2, Санкт-Петербург 2008, 86-89 ст.
ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերի կառավարման և վերահսկման հիմնահարցերը
2008 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 7 էջ
Adoption of standards issued by International Federation of Accountants in Armenia
2008 | Article
Вестник МАНЕБ, Теоретический и научно-практический журнал, Том 13, N 4, вып. 2, Санкт-Петербург 2008, 83-86 ст.
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի զարգացման միտումները ՀՀ-ում
2008 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2008, 9 էջ
Աուդիտի ոլորտի օրենսդրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
2006 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, Երևան 2009թ., 170-174 էջեր