Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Volodya E. Hovsepyan

Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1964: graduated from YSU, the faculty of ''Economics''
1971: graduated from YSU, postgraduate program
1971: defendecd PhD Thesis
1971: was a candidate of economics
Since 1974: have been an associate professor of the chair of economics in YSU

Շուկայական վերափոխումների սոցիալական հիմնահարցերը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 48-53
|
Մարդկային կապիտալի զարգացումը և տնտեսական աճը
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 57-64
|
Տնտեսական աճը և բնակչության կենսամակարդակը
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 144.5, 2014թ. (№ 3), էջ 25-34
|
Ներդրումները և տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 148-156
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
Գիտատեխնիկական առաջադիմության դերը ազգային տնտեսության վերակառուցման ու զարգացման ռազմավարության մշակման գործում
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 169-173
|
Սեփականաշնորհման մեխանիզմի կատարելագործման մի քանի հարցեր
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 223-225
|
Գիտատեխնիկական հեղափոխության սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմները
1982 | Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1982 թ.130էջ
Ժամանակակից գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և հասարակական աշխատանքի զարգացումը
1979 | Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն 1979թ. 125էջ
Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը և արտադրության արդյունավետության բարձրացումը
1978 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (35), Երևան 1978թ., էջ 125-133
|