Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>


Lecturer | Translation Studies Department

On Some Peculiarities of Folktale Openings Across Cultures
2012 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 4, էջ. 200-204, Լուսակն, Երևան, 2012