Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Lilit G. Karapetyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education
1983 - 1988: YSU Philology Faculty, department of Romance - Germanic languages
1988 - 1991: YSU Philology Faculty, department of Romance - Germanic languages (French language and literature) post- graduate courses

Professional Activities
Since 1991: lecturer at the department of Romance Philology (now department of French philology) at Romance and Germanic Philology Faculty at YSU
Since 2004: vice dean in the Faculty of Romance – Germanic Philology

Training Courses
1999: France, Paul Valery- 3 university
2001: France, Paul Valery- 3 university
2006: France, Paul Valery- 3 university / PHD studies with co- supervising, invited lecturer
2009: France, Paul Valery- 3 university / PHD studies with co- supervising, guest-lecturer

Languages
Armenian, Russian, French, Italian (fluently), English (with the help of dictionary)

Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ
Համեմատական կառույցի պատկերավորությունը որպես հեղինակի անհատական ոճի դրսևորման միջոց
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 124-129
Համեմատությունը որպես միջգիտակարգային ուսումնասիրության առարկա
2016 | Article
Foreign Languages in Higher Education, 2016, 1-2(20), 81-89 էջ
|
Գեղարվեստական համեմատության նշանագիտական բնույթը
2010 | Article
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի`որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրները գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Manual
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2007 | Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 6 : Երևան, Ասողիկ հրատ., 2007
L’analyse textuelle selon le principe de coopération de H .P. Grice
2006 | Thesis
Ռոմանագերմանական բանասիրության և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, ԵՊՀ հրատ., 2006
Կայուն դարձվածային համեմատությունների կառուցվածքային- քերականական վերլուծության փորձ (ֆրանսերենի և հայերենի լեզվանյութի հիման վրա)
2004 | Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես, 2: Երևան, Ասողիկ հրատ., 2004
L’école littéraire naturiste et ses représentants
2002 | Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2002
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված
2001 | Book
Բուհ ընդունվողների համար: Համահեղինակ: Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2001