Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Naira H. Gasparyan

Associate Professor | Chair of English Philology
Education
1989-1990 Moscow Patent Institute, / ЦИПК/Diploma
1986-1988 Yerevan Patent Institute/ evening courses/, Diploma
1976-1981 English Language and Literature, Romance-Germanic Philology Department,
Yerevan State University, Diploma

Academic Degree
2006 “Linguostylistic Peculiarities of Patent Specifications/ with special reference to American Semiconductor Patents ”, Doctor of Philology (Germanic Languages), Yerevan State University

Professional experience
2007-present Associate Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
2005-2007 Assistant Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1991 - 2005 Lecturer of English, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology
Department, Yerevan State University
1982-1990 Lecturer of English, Chair of Foreign Languages, Yerevan State University

Academic courses
Lexics, Stylistics, Functional Stylistics, Varieties of English,

Scale of professional interests
Functional Stylistics, The language of Patents, Functions of Language and Speech, Technical Translation. ESP, Discourse Analysis, Discourse and Culture.

Foreign Languages
English , Russian, German

Professional membership
Member of AASE (Armenian Association for the Study of English)

Լեզվաքաղաքականությունն ու անկախության ձգտումն իբրեվ շոտլանդական ինքնության բնութագրիչներ
2020 | Article
Science And Education A New Dimension. Philology, 2020, VIII(64), 216, 22-25 էջ
Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում
2019 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ
Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ
2019 | Article
Science And Education A New Dimension. Humanities And Social Sciences, 2019, VII(34), 205, 48-53 էջ
Օտարների հաշվետվություն-հուշագրությունները որպես Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման արժեքավոր աղբյուրներ
2019 | Article
SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION. Humanities and Social Sciences, Հունգարիա, VII(34), 205, 48-53 էջ, 2019
Armenian Genocide Prerequisites in Travel Memoirs (With special reference to Noel Buxton and Harold Buxton's accounts)
2017 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 187-196 pp.
Scottish Identity through National Proverbs and Sayings. (A Linguo-Cultural Perspective)
2017 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2017, 1-2(17), 129-141 pp.
|
Linguocognitive Approach To Teaching And Interpretation Of Armenian Genocide Issues
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 213-225
|
Հայ ինքնությունը օտարների աչքերով
2017 | Book
Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 112 էջ, Երևան
Հայը օտարների ընկալմամբ
2017 | Book
Մենագրություն: Լուսակն: 2017թ․, 222 էջ, Հայաստան, Երևան
Advanced technologies in elt and their specificity in the armenian context …
2017 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում: 2017թ․, N 3, 14-26 էջ, Հայաստան
|
Ֆ. Գրինի Armenian massacres and turkish tyranny ուղեգրության լեզվաոճական ու ճանաչողական արժեքը
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017թ․, 8, 193-200 էջ, Հայաստան
«Գործառական ոճագիտություն» գիտակարգի դասավանդման խնդիրների շուրջ
2016 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 143-152 էջ
|
Լսողական հմտությունների ամրապնդումը համակարգչային միջոցների օգտագործմամբ
2016 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 125-134 էջ
|
The Extralinguistic Realityof the Armenian Question or Why Armenians Should Be Killed off(with special reference to E.T. Lawrence’s standpoint)
2016 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 1(15), pp. 147-156
|
Analysis and Interpretation of Genocide Related Terms
2016 | Article
Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 139-150
|
Naira Gasparyan , Karine Asatryan
Colour symbolism and its cognitive-cultural message
2016 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում: 2016թ․, 3, 6-13 էջ, Հայաստան
|
Բժշկագիտական թարգմանության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2014 | Article
Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց. Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբ. Կ. Կարապետյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 289-296
|
Շարույթների գործառական արժեքը բժշկագիտական տեքստում
2012 | Article
«Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում». Գիտական հոդվածների ժողովածու, N4, Երևան, «Լուսակն» հրատ., 2012, էջ. 49-53
|
Փաստաթղթային թարգմանության առանձնահատկությունների շուրջ
2011 | Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր / գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011, Էջ 101-106
Ամերիկյան դեղերի հրահանգների լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2011 | Article
«Armenian Folia Anglistika», անգլիագիտ. հետազոտությունների միջազգային հանդես 2/9, Լուսակն հրատ., Երևան 2011թ., Էջ 36-39
Գործառական ոճագիտություն (անգլերենի գործառության արդիական հարցեր)
2011 | Book
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011
Փոխաբերություն. լեզվական արժեքը և արտահայտման միջոցները
2011 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 20-21, Ս. Պարթև հրատ., Երևան, 2010-2011թթ., էջ 407-423
Գասպարյան Ն. , Աջամողլյան Ա.
Կրոնի լեզվի գործառական ոճական հատկանիշների շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2009 | Article
Armenian Folia Anglistika, անգլիագիտ. հետազոտությունների միջազգային հանդես 2/6, Լուսակն հրատ., Երևան 2009 թ., էջ 84-92
Պաշտոնական փաստաթղթերի թարգմանության որոշ հարցերի շուրջ
2009 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N2 , Ս. Պարթև հրատ., Երևան 2009թ., 9, էջ 352-360
Ռազմա-քաղաքական անգլերենի առանձնահատկությունները
2009 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում /Գիտական հոդվածների ժողովածու, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009 թ.,
էջ 63-67
Հին և նոր մոտեցումներ գործառական ոճերի դասակարգման հարցում
2009 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում /Գիտական հոդվածների ժողովածու, Լուսակն հրատ., Երևան, 2009թ.
էջ 56-62
Գիտականն ու գեղարվեստականը, բանականն ու երևակայականը անգլերեն գիտա-ֆանտաստիկ գրականության ոճում
2009 | Article
«Բանբեր» Գիտական աշխատություններ, Վանաձոր, ՎՊՄԻ,հրատ., 2009 թ, Էջ 48-56
Գովազդի նպատակներն ու լեզուն (անգլերեն լեզվով)
2008 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N1, Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատարակչություն, Երևան 2008 թ., էջ 30-37
Արտոնագրային մասնագրի լեզվաոճական առանձնահատկությունները
2007 | Book
Ամերիկյան արտոնագրերի փաստական նյութի հիման վրա/ երաշխավորվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի դասընթացների համար/ Լուսակն հրատ., Երևան, 2007 թ., 135 էջ
Արտոնագրային վերնագրի կաղապարման շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2007 | Article
«Armenian Folia Anglistika», անգլիագիտական հետազոտությունների միջազգային հանդես2/4, Լուսակն հրատ., Երևան 2007 թ., Էջ 69-73
Հոմանիշները և նրանց ընտրության խնդիրը արտոնագրային մասնագրում
2007 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17-18. Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2007 թ., էջ 134-144
Արտոնագրային մասնագրի բառապաշարի առանձնահատկությունները
2007 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N 17-18. Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2007 թ., էջ 82-100
Արտոնագրային մասնագրի ոճաիրավական առնչությունների շուրջ, 2-րդ մաս
2007 | Article
Օրենք և իրականություն 1/135, Երևան 2007 թ., էջ 27-29
«One» փողարինող բառի առանձնահատկություններն անգլերեն լեզվում
2007 | Article
«Մխիթար Գոշ» գիտ. հոդվ.ժողովածու: 2007, N3, Էջ 21-30
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ
2006 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 164-171
|
Արտոնագրային մասնագրի ոճաիրավական առնչությունների շուրջ, 1-ին մաս
2006 | Article
Օրենք և իրականություն 12/134, Երևան 2006 թ., էջ 27-28
Արտոնագրային մասնագրի լեզվի որոշ առանձնահատկություններ
2006 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի 3 (120) ԵՊՀ հրատ.,Երևան 2006թ., էջ 164-171
Participle-ի գործառական արժեքը արտոնագրի տեքստում (անգլերեն լեզվով)
2005 | Article
«Armenian Folia Anglistika» անգլիագիտական հետազոտությունների միջազգային հանդես 1, Լուսակն հրատ., Երևան 2005 թ., էջ 66-71
Արտոնագրային մասնագրում շաղկապների և շաղկապող մակբայների ոճական արժեքի շուրջ (անգլերեն լեզվով)
2004 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում գիտական աշխատությունների ժողովածու N 5, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2004 թ., էջ 28-35
Անգլերենի հաղորդակցական հմտությունների ուսուցումը մամուլի միջոցով (անգլերեն լեզվով)
2004 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N11, Ս. Պարթև հրատ.,Երևան 2001 թ., էջ 501-505
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ. , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Արտոնագրային բանաձևի թարգմանության որոշ առանձնահատկություններ
1988 | Article
«Աստղիկ» հոդվածաշար N8, Ս. Պարթև հրատ., Երևան, 1988թ., էջ 206-212