Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Naira I. Melkonyan

Assistant | The Chair of French Philology
Education
1999 - 2002 - Post-Graduate department
1994 - 1999 - Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty

Academic degree
2015 - Diploma of Candidate of science in Philology

Professional experience
2003 - Lecturer, French department, Yerevan State University, Romance and Germanic Philology Faculty

Languages
French, English, Russian

Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենում
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2(23), էջ 164-170
|
Մենաբառույթացումը որպես ապադարձվածայնացման հիմնական միջոց
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 26-32
|
Les particularités de l’enseignement de la lecture
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 106-109 էջ, Հայաստան
|
Le rôle de la grammaire dans l’enseignement du français
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 (60-61), 281-285 էջ
|
Դարձվածքների և ազատ բառակապակցությունների մենաբառույթացման առանձնահատկությունները ֆրանսերենում
2005 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», Երևան, «Ասողիկ», 2005, էջ 139-156
Բառի և դաձվածքի հարաբերակցությունը ժամանակակից լեզվաբանության մեջ
2004 | Article
«Կանթեղ», N 2, Երևան, «Ասողիկ», 2004, էջ 39-49
Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
2003 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 184-189
Դարձվածքների ծագման և զարգացման առանձնահատկությունների հարցի շուրջ
2003 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 193-198
|
Ֆրանսերենի դարձվածաբանության զարգացման վերլուծական միտումները
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 184-189
|