Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Nvard V. Yernjakyan

Associate Professor | Chair of English Philology
Education
1971 - 1974: poat-graduate studies at the Instituteof Arcaelogy and Ethnography, Academy of sciences of ASSR, department of ethnography, research title-The Worship of Celestial Bodies in Armenian Traditional Beliefs.
1966 - 1971: English Department, philology Faculty, Yerevan State University.

Academic Degree
2011: “Manifestations of National Identity in British Linguocultutal Tradition”, Doctor of Philology (Germanic Languages), Yerevan State University

Professional experience
2013 - present: Associate Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
2000 - 2013: Assistant Professor, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1991 - 2000: Lecturer of English, Chair of English Philology, Romance-Germanic Philology Department, Yerevan State University
1974 - 1991: Part-time lecturer of English, Chair of English Language, Yerevan State University
1974 - 1991: Researcher, Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Academic courses
General English, Academic English, The World of the English Language, Cultural/Social Anthropology, National Identity: Armenian and British Parallels

Scale of professional interests
Language and Culture, Cultural, Linguistic Anthropology, Identity, Literary Studies

Languages
English, Russian (fluent), German, French (with dictionary)

Professional membership
Member of AASE (Armenian Association for the Study of English) and AELTA(Armenian English Language Teachers Association
Member of AELTA (Armenian English Language Teachers’ Assosiation )
Member of Scientific Council of Romance-Germanic Philology Faculty

Awards
YSU Commemorative Silver Medal (2015)

The World of the English Language
2017 | Book
Դասագիրք: Լուսակն: 2017թ․, 120 էջ
Դիտարկումներ երկրագիտության առարկային դասավանդման խնդիրների շարք
2012 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, «Ասողիկ», ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան
Էջ 207-219
Կրիկետի լեզվամշակութային դրսևորումները տարբեր խոսույթներում
2012 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում Երևան, «Լուսակն» հրատ, Էջ 182-192
Նվարդ Երնջակյան , Հասմիկ Մկրտչյան
Ուտեստի գեղարվեստական նկարագրությունները լեզվամշակութային համատեքստում
2012 | Article
Համատեքստը -2012, Երևան 2012, ԵՊՀ հրատ.
Էջ 131-140
Լոնդոնյան քաղաքային առօրյան իբրև ինքնության արտահայտություն
2010 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ.
Էջ 100-107
House, home լեզվամշակութային հասկացությունները բրիտանական ինքնության հարացույցում
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N11, Երևան, ԵՊՀ հրատ.
Էջ 116-128
Ինքնությունը և նրա լեզվական դրսևորումները
2009 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, Լուսակն հրատ.
Էջ 230-234
Ինքնությունը որպես հասկացություն, բառ, եզր
2009 | Article
Օտար լեզու և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա), Միջազգային գիտաժողովը նվիրված է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 90-ամյակին: Ծրագիր և թեզիսներ 26-27 փետրվարի, Երևան, ԵՊՀ, հրատ.
Էջ 29
Citizenship Education, Society Values, Identity
2008 | Article
Internatianal AELTA Conference, October 22-24, Yerevan
p. 26
British/ English Identy in Culture and Language (a Comparative Ethnocuitural Study)
2007 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: Ծրագիր և թեզիսներ, Երևան, ԵՊՀ, 16-19 հոկտեմբերի
pp. 158-159
Անգլերենի դիսկուրսը հայկական միջավայրում (էթնոլեզվաբանական վերլուծություն)
2006 | Thesis
Ռոմանագերմ. բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի արդիական խնդիրները, գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ ռոմանագերմ. ֆակուլտետի հիմնադրման 15-ամյակին , Երևան, 26-27 հոկտեմբերի
Էջ 20
Global English and New Sociocuitural Concepts in Armenia
2005 | Article
Armenian Folia Anglistica. International Journal of English Studies, N1, Lusakn, Yerevan
pp. 90-95
English Key Words and International Sociacultural Concepts in the New Reality of Armenia
2004 | Article
English Studies: Theory and Practice, Conference Programme and Abstracts, 27-30 October, 2004, Yerevan State University
p. 54
Nvard Ernjakyan , Ara Gulyan
On Some Extraliguistic and Paralinguistic Aspects of the Acquisition of English in Armenia
2003 | Article
A Collection of Essays of The 2nd. International Congress on the Antropological Study of Iran&Gaucasia, Tehran, Paya Publications
pp. 135-155
Exploring English Ethnocuitural Discourse in the Context of Area Studies Class
2002 | Thesis
Ռոմանագերմ. Բանասիր. և օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, I-ին միջազգային գիտաժողով (թեզիսներ), հոկտեմբեր 31-2նոյեմբեր, Երևան
Էջ 28
Երկրագիտության առարկայի առանձնահատկությունները իբրև ESP –ի փորձ անգլերեն լեզվի ուսուցման համակարգում
1999 | Thesis
Օտար լեզուները հատուկ նպատակների համար (թեզիսներ), Երևան, Երևանի համալս. հրատ.
Էջ 212
Humman Feelings Put into Words of the English Language
1996 | Article
Problems of English Philology and English Language Acquisition in Armenia, Achievements International Conference, Yerevan
pp. 58-59
О двухтипахмифологическихтекстов о звездах и созвездиях у армян
1988 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտական հարցեր (մշակույթ և լեզու), Երևան,
Էջ 23-24
Հայերի դիցաբանական պատկերացումները համաստեղությունների և աստղերի մասին
1984 | Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 1982-1983թթ. ազգագրական և բանահյուսական դաշտային հետազոտությունների հանրագումարին, Երևան
Էջ 14
Արևը հայկական ավանդական պատկերացումներում
1984 | Thesis
Հայ ժողովրդական մշակույթի հետազոտման հարցեր, էթնիկ ավանդույթը և մշակութային փոխառնչությունները երիտասարդ գիտնականների VI կոնֆերանս, Երևան
Էջ 31-32
Տիեզերաստեղծ առաջին գործողությունը հայկական դիցաբանության մեջ
1982 | Article
Ավանդականի ժառանգման հարցերը հայկական մշակույթում (զեկուցումներ, թեզիսներ) Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 36-37
Արևը և լուսինը հայկական ավանդույթներում
1982 | Article
Գիտական կոնֆերանս նվիրված ՍՍՀՄ կազմակերպման 60-ամյակին, Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 17-18
Символикаогня и очага в армянскойтрадиции
1981 | Thesis
Государственный музей истории Армении, Научная сессия (Тезисы докладов), Ереван
Էջ 14
О некоторых космологических представлениях армян
1980 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Երևան, N(90)
Էջ 268-273
Արտավազդի առասպելի տիեզերածնական (կոսմոոնիկ) նշանակության հարցի շուրջ
1980 | Thesis
Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերենս նվիված Վ. Ի. Լենինի ծննդյան 110-ամյակին (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ.
Էջ 35-36
Լուսինը հայ ժողովրդական հավատալիքներում և սովորույթներում (XXդ. վերջ-XXդ. սկիզբ)
1979 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Երևան, N2
Էջ 53-60