Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Roza S. Meliksetyan

Associate Professor | The Chair of French Philology
Education
1982 - 1985 - Post-graduate student, Moscow M.Lomonosov State University, Moscow, USSR
1967 - 1972 - Yerevan State University, Faculty of Philology, Department of Romance and Germanic Languages, French language and literature. Diploma with honour. Yerevan, Armenia

Academic degree
2006 - Diploma of Associate-professor, Yerevan State University
1986 - Diploma of Candidate of science in Philology, Moscow State University, Moscow, USSR

Professional experience
1991 until now - Yerevan State University,Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department Yerevan, Armenia Associate-professor
1988 - 1991 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Teacher, Senior teacher
1987 - 1988 - Yerevan State University, General and Contrastive Linguistic, Yerevan, Armenia Assistant- professor
1986 - 1987 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Laboratory assistant
1972 - 1982 - Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, Romance Philology Department, Yerevan, Armenia Laboratory assistant, Senior Laboratory assistant

Languages
Armenian, Russian, French (fluent), Italian (fair)

Ռոզա Մելիքսեթյան , Լիլյա Հովհաննիսյան
Անհամաձայնություն հասկացության լեզվափիլիսոփայական հայեցակարգը
2019 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2019, 2(27), 74-84 էջ
Ազգակցության անվանահամակարգի միավորների հուզաարտահայտչական դրսևորումները ժամանակակից ֆրանսերենում
2018 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 115-125
|
Անհամաձայնության Լեզվական Դրսեվորումները Ժամանակակից Ֆրանսերենում
2018 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2018, 2(25), 90-99 էջ
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Հարցական բառերը հռետորական հարցում ժամանակակից ֆրանսերենում. Գործաբանական վերլուծություն
2009 | Article
Ֆրանկոֆոնիայի շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպված «Աշխարհի լեզվական պատկերը» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2009, էջ 58-62
Հարցի գործաբանական արժեքի դրսևորումները ֆրանսերենում և հայերենում
2008 | Article
Ֆրանսիայում Հայաստանի տարվա միջոցառումների շրջանակներում կազմակերպված «Հայ-ֆրանսիական առնչություններ» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Լինգվա» հրատ., 2008, էջ 121-125
Ֆրանսերենի դասագիրք (Manuel de français)
2005 | Book
Դասագիրք, նախատեսված է բուհերի օտար լեզուների ֆակուլտետների` ֆրանսերենը որպես հիմնական կան երկրորդ մասնագիտական լեզու ուսումնասիրող ուսանողների համար, Երևան, "Ասողիկ" հրատ., 2005
Ֆրանսերենի դասագիրք
2005 | Book
Դասագիրք բուհերի համար, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2005
Ֆրանսերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարանի հավելված № 2
2005 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ Բուհ ընդունվողների համար, Երևան, ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն, 2005
Խոսքային ակտի բառային մեկնաբանության սուբյեկտային և ժամանակային գործոնները
2004 | Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 1, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Խոսքային ակտերի տեսության կիրառության որոշ հարցեր օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայում
2004 | Article
ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 2, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2004
Հարցման գործաբանական որոշ առանձնահատկություններ ֆրանսերենում
2003 | Article
«Ռոմանական բանասիրության արդի խնդիրներ» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2003
Իմաստի և կառուցվածքի փոխհարաբերությունը թարգմանության ընթացքում
1990 | Article
«Աստղիկ Գիրք թարգմանչաց 2-3», Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990